İstanbul Barosu Baro Dergisi Kasım Aralık Sayısı

YABANCI MURISIN TÜRKIYE’DEKI TAŞINMAZ TEREKE UNSURLARI YÖNÜNDEN MIRASÇILARININ VE MIRAS PAYLARININ BELIRLENMESINE UYGULANACAK HUKUK Av. Akın BATMAZ 1 Giriş Yabancılık unsuru içermesi sebebiyle milletlerarası özel hukukun ala- nına giren, sık karşılaşılan ve mahkemelerce önlerine gelen somut olay- larda nasıl çözümleneceği konusunda tam uyum ve yeknesaklık tesis edilememiş hukukî konulardan birisi, mirasa uygulanacak hukuk mese- lesidir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği istikametinde mevzuat altyapısını hızla dönüştürmeye başladığı iki binli yılların başlarından itibaren, yak- laşık son yirmi yıldır çok sayıda yabancı gerçek kişi Türkiye’de gayrimen- kul iktisap etmiştir. Bu kişilerden vefat edenlerin Türkiye’de geride bırak- tıkları taşınmaz tereke unsurlarının mirasçılarına intikalinin sağlanması bu sahada çalışan hukukçuları, mirasçılık belgelerini düzenleyen sulh hukuk mahkemelerini meşgul eden başlıca konulardan birisidir. Bu itibarla çalışmamızın konusu vasiyetname bırakmaksızın vefat eden yabancı gerçek kişilerin Türkiye’deki taşınmaz tereke unsurları ba- kımından “mirasçıların ve miras paylarının hangi hukuka göre belirlen- mesi gerektiği” konusudur. Mirasa Uygulanacak Hukuk Mirasa hangi hukukun uygulanacağı, esas itibariyle 5718 sayılı MÖ- HUK m.20’de düzenlenmiştir. 2 Bununla birlikte mirasçıların kimler ol- 1 AÜHF Milletlerarası Özel Hukuk Yüksek Lisans Mezunu. EÜ Çevre Bilimleri Doktora Öğrencisi. 2 MÖHUK m.20 “(1) Miras ölenin millî hukukuna tâbidir. Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanır. (2) Mirasın açılması sebeplerine, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. (3) Türkiye’de bulunan mirasçısız tereke Devlete kalır. (4) Ölüme bağlı tasarrufun şekline 7 nci madde hükmü uygulanır. Ölenin millî hukukuna uygun şekilde yapılan ölüme bağlı tasarruflar da geçerlidir. (5) Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti, tasarrufta bulunanın, tasarrufun yapıldığı andaki millî hukukuna tâbidir.” Bkz. RG. 12/12/2007 Sayı: 26728

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2ODA=