Ofislerde Risk Değerlindirmesi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili bilgilendirmedir.
 
Bakanlığın, ofislere ilişkin risk değerlendirme rapor örneği ile Av. M. Ümit Adem tarafından düzenlenen risk değerlendirme rapor örnekleri ekte sunulmuştur. Yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle formların doldurulması, anlaşılamayan konularda İstanbul Barosu’nun danışmanı bulunan “ÜSTADLAR EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK TEKNİK HİZMET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.”den (0216 474 02 74 Orhan Ekşi) bilgi alınabileceği duyurulur. 
 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Ofislerde Risk Değerlendirme Rehberi” için 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 20 Haziran’da Meclisten geçip 30 Haziran’da Resmi gazetede yayınlanmıştır. 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Kanununun yürürlüğe girmesi ile tüm işyerlerinde İSG mevzuatının uygulanması gerekmektedir. 
 
Bu kapsamda;
A-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜRTÜLMESİ:
 
İSG Profesyonellerinin (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi  ve/veya Diğer Sağlık Personeli) görevlendirilmesi yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 
4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinden itibaren, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürürtülmesi (İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi görevlendirilmesi) gerekmektedir.
 
Bu hizmetler:
 
1- Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. (1) 
 
2-İşverenin kendisi İş Güvenliği Uzmanı-İşyeri Hekimi ise bu görevi kendisi yerine getirebilecek,
 
3- Tehlike sınıfına uygun sınıftaki İş Güvenliği Uzmanını ve İşyeri Hekimini gerekli sürelerde kendi sigortalısı olarak istihdam ederek(tam veya kısmi süreli) yerine getirebilecek,
 
4-Bakanlıktan yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden(OSGB) hizmet alarak yerine gerirebilecektir.
 
B-İSG İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER:
 
İSG profesyonelleri görevlendirme zorunluluğu olmasa dahi yasal anlamda işyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

(örn:Ofisler İçin Kontrol Listesi) 

Bu aşamada öncelikli olarak:
 
a-    Risk Değerlendirilmesi yapılması ve ön görülen önlemlerin alınması,(Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı-Ofislerde risk değerlendirmesi rehberi)
 
b-    Acil Eylem Planı hazırlanması ve uygulanması,
 
c- Çalışanların İSG Eğitimlerinin yetkili kişi veya kurumlar tarafından verilerek kayıt altına alınması
 
Gerekmektedir.
 
Bu faaliyetler kısmen işveren tarafından yapılabileceği gibi uzman kişi ve kuruluşlardan destek alınarak da yerine getirilebilir.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; 
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren; 
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. 
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazılar. 
Çalışanların eğitimi
MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. 
MADDE 26 – (1) Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası, 
ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası, 
d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, 
ğ) 17 nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
 
Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012     
Kanun Numarası          : 6331
Kabul Tarihi                  : 20/6/2012
 
30.06.2012 / 28726
Değ.23.04.2015/29335
 
Tam metin için tıklayınız
 
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
 
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
 
Çalışanların eğitimi
MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
 
idari para cezaları ve uygulanması
MADDE 26 –İsg İle İlgili Bazı Ceza Miktarlarları(Az Tehlikeli Sınıflar için)
İGU ÇALIŞTIRMAMAK:9.766 TL/Her Ay
İH ÇALIŞTIRMAMAK: 9.766 TL/Her Ay
RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAMAK:5.859  Devamı halinde her ay için 8.789 TL
ÇALIŞANLARA EĞİTİM VERMEMEK:1.301 TL/çalışan başına
ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMAMAK:1.952 TL/her ay
SAĞLIK GÖZETİMİ YAPMAMAK:1.301 TL/Her ay
 
CEZA LİSTESİ
 
 
Av. M. Ümit Adem tarafından düzenlenen risk değerlendirme rapor örnekleri için tıklayınız.
 
Av.Alp Pesok'un, İş Sağlığı ve Güvenliği konulu yazısı için tıklayınız.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ E-SERTİFİKA PROGRAMINA KAYITLAR 6 HAZİRANDA BAŞLIYOR 

Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmelik uyarınca Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 09.10.2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında hazırlanan ve Anadolu Üniversitesince yürütülen İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen ve başvuru tarihleri 6 Haziran-24 Haziran 2016, sınav tarihi 14. Ağustos 2016 olarak belirlenen e-sertifika programının başvuru bedeli 250 TL olarak belirlenen e-sertifika programının ayrıntıları için tıklayınız.

Yönetmeliği görmek için tıklayınız.

Yükleniyor...