HABERLER
  • Son Güncelleme : 10.03.2021 17:56
  • Haber Giriş : 03.03.2021 09:51
  • Etkinlik : 01.03.2021

Avukatlık Sözleşmesi

Avukatlık Sözleşmesi Kitabı

Baromuzun Hukuk Müşavirliğini yapan Av. Atilla ÖZEN tarafından yazılan Avukatlık Sözleşmesi kitabı, Seçkin Yayıncılık tarafından basıldı.

352 sayfadan oluşan kitapta avukatlık sözleşmesi ve taraflar, avukatın özen-sadakat-bilgi ve hesap verme gibi yükümlülükleri, müvekkilin ücret ödeme, avans ve masraf verme gibi yükümlülükleri, avukatlık ücretinin güvenceleri, hapis hakkı, tarafların sulh olmaları halinde avukatlık ücreti, avukatlık sözleşmelerinde kefalet, cezai şart ve faiz kararlaştırmaları, geçersiz ücret sözleşmeleri, dava türlerine göre avukatlık ücreti, hizmet hukuk müşavirliği sözleşmeleri, serbest meslek makbuzu, avukat-müvekkil arasında ibranamenin geçerlilik koşulları, avukatlık sözleşmesinin sona erme halleri, azil ve istifa, avukatlık ücretine ilişkin davalar, yasal vekalet ücreti ve aidiyeti gibi konulara yer verilmiş. Bu konularla ilgili yargısal ve TBB Disiplin Kurulu karalarının özleri kitaba işlenmiş.

Kitabın sonunda örnek avukatlık sözleşmesi, sürekli avukatlık hizmet sözleşmesi, özellikle avukatlık ücretinin belirlenmesinde faydalı bilgi olmak üzere UYAP sisteminde tanımlı olan dava türleri ve bu davaların tabi olduğu harç türlerine yer verilmiş.

İÇİNDEKİLER

Önsöz  5 5
Kısaltmalar 19
   
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ  
   
I. TANIMI VE NİTELİĞİ 21
A. Kendine Özgü ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir 21
B. İş Görme Borcu Olduğundan, TBK Vekalet Hükümleri Uygun Düştüğü Müddetçe Uygulanır 22
C. Serbestçe Kararlaştırılır 22
D. Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermez 23
E. Av.K. 35/A Mahiyetinde Değildir  23
F. Yazılılık Şartı Yoktur  23
   
II. KAPSAMI 24
A. Hukuk Davalarında İşin Kapsamı 24
B. Ceza Davalarında İşin Kapsamı 27
C. Kanun Yollarında İşin Kapsamı 28
   
III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE VEKÂLETNAME 29
A. Sözleşmenin Kurulması 29
1. Sözleşmenin Kurulma Anı 29
2. Vekaletname Verilmesiyle Sözleşme Kurulmuş Sayılmaz 30
3. Dosya İncelemek İçin Vekaletname İbrazı 31
B. Vekaletname 31
1. Hukuki Niteliği 31
2. Şekli 32
3. Kamu Avukatlarının Vekaletname İbraz Zorunluluğunun Bulunmaması 32
4. İstifa Eden Avukatın Yeni Vekaletname İbrazı 33
5. Vekaletname Çıkarma Yetkisi ve Özel Vekaletname 33
6. Ceza Yargılamasında Vekaletname 34
   
IV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL YETKİYİ GEREKTİREN HALLER 35
A. Özel Yetkiyi Gerektiren Haller 35
B. Ahzu Kabz Yetkisi 36
C. Adli Sicil İsteme Yetkisi 37
D. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası 37
E. Özel Yetkinin Kullanılması 38
F. Sonradan İcazet 38
   
V. İSPAT 38
A. Avukatlık Sözleşmesini İspat Yükü, Sözleşmenin Varlığını İddia Edendedir 38
B. Ücret Ödediğini İddia Eden Müvekkil, Bunu İspatla Yükümlüdür 39
C. İspatın Şekli 39
D. Elektronik Yazışmalar 40
E. Sözleşmeye Yapılan Eklemeler 40
   
VI. VEKÂLET AKDİ–HİZMET AKDİ 41
   
VII. HİZMET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 42
A. Tanımı ve Niteliği 42
1. Karma Nitelikte Sözleşmedir 42
2. İş Hukuku Uygulanmaz 42
3. Ücret 42
4. Sözleşme Serbestisi 43
5. Tüzel Kişilikteki Bireylerin İşleri 44
B. Süre 44
1. Belirli/Belirsiz Süreli Sözleşme 44
2. Sürenin Sonlanması Halinde Ücret 45
C. Sözleşmenin Feshi 45
1. Müvekkil Tarafından Haklı Fesih 45
2. Müvekkil Tarafından Haksız Fesih 46
3. Avukat Tarafından Haklı Fesih 47
4. Avukat Tarafından Haksız Fesih 47
D. Feshi Zorlaştıran Şartlar Geçersizdir 48
E. Sözleşmenin Yenilenmesi 49
F. Aylık Belirlenen Ücretin Vergilenmesi 49
   
VIII. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 50
A. Müvekkil 50
1. Ehliyet 50
2. Vasinin Yetkisi 51
3. Vekilin Yetkisi 51
4. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme 52
5. Temsil 53
6. Sigorta 53
B. Vekil 54
1. Avukat–Avukatlık Ortaklığı 54
2. Ehliyet 54
3. Bağlı Çalışan Avukatlar 55
4. Birlikte Vekâlet 56
5. Yetki Belgeli Avukat 57
   
IX. SÜRE 58
   
X. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP MAHKEMECE RESEN GÖZETİLİR 59
   
XI. DAVA NETİCESİNE KATILMA YASAĞI 62
   
XII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER 64
   
XIII. HUKUKİ YARDIMIN BELİRLİ OLMASI 65
   
XIV. ÜCRET 66
A. Avukatlık Ücretinin Niteliği 66
B. Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi 67
1. Avukatlık Ücreti Belirli Olmalıdır 67
2. Maktu Ücret 67
3. Nispi Ücret 68
3.1. “Müvekkile Sağlanan Menfaat” Kavramı 38
3.2. Davanın Esasına İlişkin Verilmeyen Kararlar 69
3.3. Tavan Ücret 69
4. Kademeli, İhtimalli ve Başarıya Göre Değişmeli Ücret 71
C. Belirli Olmayan Ücret 72
D. Belirli Olan Ücret 73
E. Ücretin Doğması İçin Hukuki Yardıma Başlanması Gerekir 74
F. Avukatlık Ücretinin Muaccel Hale Gelmesi 75
G. Ücret Karşılığı Kıymetli Evrak Alma 77
H. Kefalet 77
İ. Cezai Şart 78
J. Ücret Alacağının Temliki 78
K. Ücrete Uygulanacak Faiz 78
L. Ücretin Belirlenmemesi, Belirgin Olmaması, Tartışmalı veya Geçersiz Olması 80
1. Av.K. 164/4 80
2. Dava Değeri, Harç Yatırılan Miktardır 81
3. Maktu Harca Tabi Davalar 81
4. Azilden Sonraki Islah Dava Değeri Olarak Kabul Edilmez 81
5. Belirsiz Alacak Davaları 82
6. Aynı Amaca Yönelmiş Birden Fazla İşlemde Ücret Tektir 82
7. %10–%20 Oranında Ücret Belirlenmesi 82
8. Serbest Meslek Makbuzu İle Ücret Belirlenmez 83
9. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti 84
9.1. İcra Takipleri 84
9.2. Kamulaştırma Davaları 84
9.3. Ceza Davaları 85
9.4. İdari Davalar 85
9.5. Ortaklığın Giderilmesi Davaları 86
9.6. Terekenin Tespiti 86
9.7. Şufa Davaları 86
9.8. Terörden Doğan Zararların Tazmini İçin İdareye Yapılan Başvurular 86
9.9. Boşanma ve Ferileri 87
9.10. Tapu İptali ve Tescil Davaları 88
M. Ücretsiz ve AAÜT Altında İş Üstlenme 88
   
XV. AVUKATLIK ÜCRETİNİN GÜVENCELERİ 90
A. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk 90
1. Sorumluluğun Esasları 90
2. Karşı Taraf 3. Şahıs Yalnız Yasal Vekalet Ücretinden Sorumludur 91
3. Sulh Olunan Meblağ 91
4. Görünürde Sulh Olmayan İşlemlerde Gerçek Duruma Bakılır 93
5. Sulh Her Türlü Delille İspatlanabilir 93
6. Sulh Niteliğindeki İşlemler 94
7. Azil Öncesi ve Sonrası Sulh 95
8. Boşanma Davalarında Sulh 95
9. Alacağın Temliki Halinde Sorumluluk 97
10. Vergi Barışından Yararlanmak İçin Sulh Olmak 97
11. 3. Kişinin Açılmasına Neden Olmadığı Dava 98
12. Avukatın Hazırladığı Sulh Protokolü 98
B. Hapis Hakkı 99
1. Avukatlık Ücreti ve Giderler İçin Kullanılabilir 99
2. Alacak Muaccel Olmalı 100
3. Müvekkile Bildirimde Bulunulmalı, Hesaplaşılmalı 100
4. Alacak ile Orantılı Kullanılmalı 101
5. Ücret Alacağının Doğduğu İş Dışında Hapis Hakkının Kullanılması 102
C. Rüçhan Hakkı 103
D. İlamlı İcrada, İlamda Adı Yazılı Avukata İcra Dairesinin Bildirimi 104
E. Yasal Vekâlet Ücreti, İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemez, Haczedilemez 105
F. Tahsil Olunan Ödemelerden Vekâlet Ücretinin Öncelikli Olarak Alınıp Alınamayacağı Sorunu 106
   
XVI. VEKÂLET GÖREVİNİN ÜSTLENİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT UYGULANIR 108
   
XVII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 109
A. Özen Yükümlülüğü (TBK 506, Av.K.34) 109
1. Müvekkilin Menfaatini Gözetmek 109
2. Bakılan Davada Görev Savsanarak Ya da Kötüye Kullanılarak Müvekkili Zararına   
Kendisine Bir Yarar Sağlamamak (TBB Meslek Kuralı 41) 110
3. Basiretli Vekil Gibi Davranmak 110
4. Avukatın Ağırlaştırılmış Özen Borcu Bulunmaktadır 110
5. Özen Borcu Objektif Sorumluluktur 110
6. Müvekkille Görüşmek, Gerekli Bilgiyi Edinmek 112
7. Araştırma Yükümlülüğü 113
8. Doğru Değerlendirme Yapma Yükümlülüğü 114
9. Bilinen ve Kabul Edilen Kural ve Usulleri Bilme Yükümlülüğü 115
10. Aydınlatma Yükümlülüğü 118
11. Doğru Yönlendirme Yükümlülüğü 119
12. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk 119
13. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğini İspat ve Sorumsuzluk Anlaşması 120
14. Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışlar 120
15. Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Müvekkilin Yazılı Muvafakatinin Alınması Gerekir 126
B. Dosya Tutmak (Av.K. 52) 128
C. Dosya Saklamak (Av.K. 39) 129
D. Görüşmelere Ait Tutanak Tutmak (Av.K. 53) 130
E. Avukatlık Unvanının Gerektirdiği Saygı ve Güvene Uygun Biçimde Davranma Yükümlülüğü (Av.K. 34) 130
1. Bu Yükümlülük Karşılıklıdır 130
2. Yükümlülüğe Aykırı Davranışlar 131
F. Görevi Doğruluk ve Onur İçinde Yerine Getirme Yükümlülüğü 137
G. Şahsen İfa Yükümlülüğü 141
1. Avukatın Başka Avukatı Yetkilendirmesi (Av.K. 171) 141
1.1. Yetki Belgesi Verilmesi Halinde Hukuki Statü 141
1.2. Yetkilendirme Halinde Sorumluluk 142
1.3. Avukat Yanında Çalışanların İşlemlerinden Sorumluluk 144
1.4. Yetkilendirme Halinde Ücret 145
2. Müvekkilin Başka Avukatı Görevlendirmesi (Av.K. 172) 147
2.1. İlk Vekilin Muvafakati İle İkinci Bir Vekilin Görevlendirilmesi 147
2.2. Zımni Muvafakat 148
H. Talimatlara Uygun İfa 148
1. Avukat Kural Olarak Müvekkilin Açık Talimatına Uymakla Yükümlüdür 148
2. Mesleğin Bağımsızlığına Aykırı, Haksız ve Yolsuz Talimatlara Uyma Yükümlülüğü Bulunmamaktadır 150
3. Talimat Türleri 151
4. İspat 152
5. Talimat Aranması Gereken Haller 152
İ. Sadakat Yükümlülüğü 155
J. Sır Saklama Yükümlülüğü 157
K. Bilgi ve Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para veya Başkaca  
Değerleri Müvekkile Teslim Etme Borcu, İbraname 165
1. Bilgi Verme 165
2. Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para veya Başkaca Değerleri Müvekkile Teslim Etme 166
3. Borcun Doğumu, İspat 170
4. Avans İsteme 172
5. Giderleri Üstlenmeme 172
6. Yönlendirme Yükümlülüğü 173
7. İbraname 173
8. Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi/Getirilmemesi 175
L. İşin Reddedildiğini Bildirme Yükümlülüğü (Av.K. 37) 176
M. İşin Reddi Yükümlülüğü (Av.K. 38) 178
1. Yolsuz ve Haksız Teklifin Reddi 179
2. Aynı İşte Menfaati Zıt Diğer Tarafa Avukatlık Yapma Yahut Mütalaa Verme Halinde İşin Reddi Zorunluluğu 180
2.1. Giriş 180
2.2. Uyuşmazlık Konusu Olay Nedeni İle Menfaat Çatışması 184
2.3. Uyuşmazlık Yaşanan Kişi Nedeniyle Menfaat Çatışması 185
2.4. Kamu Düzeninden Olan İşin Reddi Zorunluluğu Halinde Yapılması Gereken 189
2.5. Eski Müvekkil Hakkında İş Üstlenme 192
3. Önceden Hâkim, Hakem, Cumhuriyet Savcısı, Bilirkişi veya Memur Olarak O İşte Görev Yapmış  
Bulunma Halinde İşin Reddedilmesi Gerekir 197
4. Avukatın Düzenlediği Bir Senet veya Sözleşmenin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmek Durumu Ortaya Çıkmışsa İşin Reddi Gereklidir 198
5. Görülmesi İstenilen İş, TBB Tarafından Tespit Edilen Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uygun Değilse İşin Reddi Gereklidir 199
6. Avukat, Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği Bir İşi Kabul Etmez.  
(TBB Meslek Kuralı 38/2) 200
   
XVIII. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 201
A. Saygı Gösterme 201
B. Ücret Ödeme 201
C. Bilgi ve Belge Sunma 202
D. Vekil ile Sürekli İletişim 202
E. Yazılı Muvafakat Alma 202
F. Harç ve Giderleri Ödemek 202
G. Adres Değişikliğini Bildirme 204
   
XIX. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 204
A. Kendiliğinden Sona Erme 204
1. Üstlenilen İşin Yerine Getirilmesiyle 204
2. Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesiyle 205
3. Ölümle 205
3.1. Avukatın Ölümü 205
3.2. Müvekkilin Ölümü 206
4. Tarafların Ehliyetini Kaybetmesi Nedeniyle (BK 397, TBK 513/1) 208
4.1. Müvekkil Yönünden 208
4.2. Avukat Yönünden 209
5. Müvekkilin İflası (BK 397, TBK 513/1) 210
6. Tarafların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397,  
TBK 513/1) 210
7. Müvekkil Tarafından Alacağın Temliki 211
8. İkinci Vekilin İşin Kovuşturmasına Katılmasına Muvafakat Edilmemesi  
(Av.K. 172) 211
B. Taraflarca Sona Erdirme 212
1. Karşılıklı Mutabakatla Sonlandırma 212
2. Fiilen Sona Erdirme 212
3. İstifa 213
3.1. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır 213
3.2. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur 213
3.3. Örtülü İstifa 213
3.4. Müvekkili Bildirimden İtibaren 15 Gün Daha Görev Devam Eder 213
3.5. Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler 214
3.6. Önceden Vazgeçilemez 215
3.7. İstifayı Zorlaştıran Hükümler Geçersizdir 215
3.8. İstifanın Sirayeti 216
3.9. Haksız İstifa 216
3.10. Ceza ve Disiplin Yargılaması Beklenilmelidir 218
3.11. Haklı İstifa 218
3.12. İstifada Haklı Neden Müvekkilden Kaynaklanmalıdır 219
3.13. Haklı Yahut Haksız Sayılmayacak İstifa Halleri 219
4. Fesih 220
5. Azil 220
5.1. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır 220
5.2. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur 220
5.3. Örtülü Azil 221
5.4. Azil Hakkından Önceden Vazgeçilmez 222
5.5. Azil Nedenlerini Bildirme Mecburiyeti Bulunmamaktadır 222
5.6. Azlin Haklılığının İspatı 222
5.7. Haklı Azil 224
5.7.1. Niteliği 224
5.7.2. Haklı Azil Halleri 225
5.7.3. İşten Çıkartılan Avukatın Azli 231
5.7.4. Haklı Azil Halinde Ücret 231
5.8. Azlin Sirayeti 232
5.9. Haksız Azil 233
5.9.1. Haksız Azil Halleri 233
5.9.2. Haksız Azil Halinde Ücret 234
5.9.3. Haksız Azil Nedeni İle Ücrette İndirim Yapılamaz 234
5.9.4. Haksız Azil Halinde Yasal Vekalet Ücretine de Hükmedilir 234
5.9.5. Tahsil Şartına Bağlı Sözleşmelerde Haksız Azil 236
   
XX. AVUKATLIK ÜCRET DAVASI 236
A. Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir 236
B. Yasal Vekalet Ücreti Ayrıca Talep Edilmelidir 237
C. Görevli Mahkeme 237
D. Zamanaşımı 241
E. Yetkili Mahkeme 242
F. İhtiyati Haciz 242
G. Akdi Vekâlet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır? 243
H. Tahkim 245
1. Baro Hakem Kurulu 245
2. Baro Yönetiminin Arabuluculuğu 246
3. TBB Tahkim 246
4. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) 247
5. HMK Hakem Şartı 248
İ. Ücret Davası Açmadan Önce Baro Yönetim Kurulu’na Bilgi Vermek  
(TBB Meslek Kuralı 47) 248
   
XXI. YASAL VEKÂLET ÜCRETİ (KARŞI YAN VEKÂLET ÜCRETİ) 249
A. Niteliği 249
1. Yargılama Giderlerindendir 249
2. Talep Olmasa Dahi Resen Hükmedilir 251
3. Aidiyeti 252
3.1. Avukata Aittir 252
3.2. Avukata Ait Oluşu Emredici Kural Değildir 253
3.3. İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas, Mahsup, Temlik ve Haczedilemez 254
3.4. Azledilen Avukat Takibe Geçemez 255
3.5. Hizmet Akdi İle Çalışan Avukat 255
3.6. Birden Fazla Taraf Vekilinin Ücreti Paylaşması 256
4. Yargı Mercilerince Hükmedilir 257
5. Asıl Hakka Bağlıdır 259
6. Vekâlet Ücreti Yönünden Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemez 259
7. Müdahil Lehine Hükmedilmez 260
8. Davanın Açılmasına Sebep Olmayan Taraf Aleyhine Hükmedilemez 260
9. Adli Yardımdan Görevlendirilen Avukat 260
10. Harcın Maktu/Nispi Oluşuna Göre Belirlenmez 260
11. Birden Fazla Taraf Aleyhine Hükmedilen Vekâlet Ücreti 261
12. Takdiri İndirim Hallerinde 261
13. Avukatlık Ücretinin Sınırı 262
14. Avukatlık Ücretinin Kapsamı 262
15. Ücretin Tümünü Hak Etme 263
15.1. Hükmedilmesi İçin Duruşmaya Katılmak Değil, Hukuki Yardımda Bulunmak Gerekir 264
15.2. Karar Aşamasında Avukatın Olması Gerekir 265
16. Müvekkilden İstenebilmesi İçin Kural Olarak Hükmedilip Tahsil Olunmalıdır 266
17. Vergilenmesi 267
18. Yasal Vekâlet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır? 273
19. Davanın Ortak veya Değişik Sebeple Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti 273
20. Birden Çok Avukat İle Temsil 274
21. Kısmi, Belirsiz Alacak ve Tespit Davalarında Vekâlet Ücreti 274
22. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhta Ücret 275
23. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle  
Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret 276
24. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret 278
B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 279
1. Hazırlanması 279
2. Tarifede Artışta Esas Alınacak Kriterler 279
3. Bir Avukat Yanında Çalışan Avukatın Ücreti Tarife İle Belirlenmez 284
4. Baroların Tavsiye Niteliğinde Tarifeleri 284
5. Tarifenin Amaç ve Kapsamı 285
C. Dava Türlerine Göre Yasal Vekâlet Ücreti 285
1. Nisbi Ücret 285
2. Maktu Ücret 287
3. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret 288
4. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında 289
5. Manevi Tazminat Davalarında Ücret 289
6. İcra ve İflas Müdürlükleri İle İcra Mahkemelerinde Ücret 290
7. Ceza Davalarında Ücret 294
7.1. Uyarlama Davası 294
7.2. Tavzihle Vekalet Ücretine Karar Verilemez 295
7.3. Katılan Lehine Vekâlet Ücreti 295
7.4. Yalnız Para Cezalarında Avukatlık Ücreti 296
7.5. CMK 141 Gereği Tazminat İstemlerinde Avukatlık Ücreti 296
7.6. Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücreti 297
7.7. Birden Fazla Suçtan Yargılanan Sanık 298
7.8. Aynı Davada Yargılanan Birden Fazla Sanığı Temsil 298
7.9. Hazine Aleyhine Hükmedilen Vekâlet Ücretinin Tahsili 299
7.10. Atanan Avukat 300
7.11. Atama Halinde Uygulanacak Tarife 301
7.12. Ceza Mahkemelerinde Görülen Diğer İşler 301
7.13. Sulh Ceza Hâkimliklerinde ve İnfaz Mahkemelerinde Avukatlık Ücreti 301
8. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret 302
9. Yasal Vekâlet Ücretinin Tahsili İçin Öncelikle İdareye Başvuru 307
10. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret 309
11. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret 310
12. İş Takibinde Ücret 316
13. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret 316
14. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret 316
15. Uygulanacak Tarife 316
16. Seri Davalarda Ücret 316
17. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret 323
18. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında Ücret 324
19. Sayıştay ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Ücret 326
   
SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 328
   
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ 330
   
UYAP SİSTEMİNDE TANIMLI DAVA TÜRLERİNİN TABİ OLDUĞU HARÇLAR 333
Kaynakça  347 347
Kavramlar Dizini  351 351
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

YAZDIR
Yükleniyor...