HABERLER
  • Son Güncelleme : 04.02.2020 11:28
  • Haber Giriş : 17.01.2020 09:33
  • Etkinlik : 17.01.2020

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 17 Ocak 2020 gün ve 31011 sayı ile  Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmî Gazete

17 Ocak 2020 CUMA

Sayı : 31011

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

AVUKATLARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT DÜZENLENMESİNE

DAİR YÖNETMELİK


Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı avukatlara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Başvuru sahibi: Hususi damgalı pasaport talebinde bulunan avukatı,

c) Genel Müdürlük: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Kanun: 5682 sayılı Pasaport Kanununu,

d) Pasaport: Pasaport Kanununda geçen hususi damgalı pasaportu,

e) Talep formu: Şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen ve avukatların kayıtlı oldukları Baro tarafından düzenlenen formu veya Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen elektronik formu,

ifade eder.

Pasaport düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 4 – (1) Başvuru sahibi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı bilgisi talep üzerine Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Barolar, düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yer İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) Başvuru sahibinin baro levhasına yazılı ve avukatlık mesleğindeki kıdeminin on beş yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilerek talep formu düzenlenir. Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınır. Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınır.

(4) Başvuru sahibi pasaport talep formu ve diğer belgeler ile birlikte ilgili pasaport birimine başvurur.

(5) Barolarda veya Türkiye Barolar Birliğinde yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından imzalanmamış talep formları işleme alınmaz.

(6) Teknolojik gelişmelere bağlı olarak; belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi veya doğrulanmasına ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek sorumluluk başvuru sahibi ile talep formunu imzalayan kişilere aittir.

(2) Hususi damgalı pasaport düzenlenmesine yönelik Kanunda belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde pasaport hamili pasaportunu iade etmekle yükümlüdür.

(3) Hususi damgalı pasaport düzenlenmesine yönelik Kanunda belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedildiğinin baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilmesi halinde, bu durum derhal pasaport birimine bildirilir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesinde Bakanlık yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 7
– (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 5682 sayılı Kanun, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuattaki diğer hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

AVUKATLARIN HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL PASAPORT) ALMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1 - Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk paketi kapsamında yapılan değişiklik çerçevesinde ve Pasaport Kanunu uyarınca; 15 yıl ve üstünde meslek kıdemi olan avukatlar hususi damgalı pasaport alma hakkına sahip kılınmıştır.

2 - Bu değişikliğe göre, hususi damgalı pasaport alabilmenin ön şartı baro levhasına kayıtlı olmaktır.

3 - Yönetmeliğe göre, avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınacaktır.

4 - Başvuru sahibinin kıdem hesabında, levhaya yazılı olma hali kesinti veya kesintilere uğramışsa bu süreler baro tarafından kıdemden mahsup edilecektir.

5- Kıdem süresi hesaplanırken kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınacaktır.
a. Levhadan kaydını belli bir süre sildirmiş olan avukat, bu dönemde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde bulunmuş ise bu görevde bulunduğu süre kıdem hesabına dâhil edilecektir.
b.  Bu durumda olan meslektaşlarımızın, asli ve sürekli olarak avukatlık görevini icra ettikleri kamu kurumlarından beyanlarını doğrulayan resmi yazıyı barolarına sunmaları gerekecektir.

6 - Başvuru sahibi hakkında, TCK’nın 2. kitabının 4. kısmının 4.,5.,6. ve 7. bölümünde tanımlanan suçlar (devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk) ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Adalet Bakanlığına sorulacaktır. Gelen bilgiye göre başvuru değerlendirilecektir.

7 - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, levhaya kayıt durumuna ve kıdemine ilişkin olmak üzere avukatlar için özel bir talep formu belirleyecektir.
a. Bu aşamada barolar tarafından düzenlenecek olan formlar basılı olacaktır. TBB tarafından ise elektronik form düzenlenecektir.

b. Barolar, talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yer İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine bildireceklerdir. TBB ise elektronik talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgilerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne verecektir.

8 - Başvuru sahibi, pasaport talep formu ve hususi damgalı pasaport için her grup başvuru sahibinden talep edilen diğer belgelerle birlikte ilgili pasaport birimine başvuracaktır (bkz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yetkili birimi https://www.nvi.gov.tr/pasaport). Baro veya TBB tarafından yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmamış talep formları işleme alınmayacaktır.

9 - Türkiye Barolar Birliği’ne elektronik ortamda yapılacak müracaatlar, yine elektronik ortamda ilgili baroya otomatik olarak gönderilecektir. Baro tarafından bilgilerin doğrulanması üzerine, TBB’nin onay yetkilisi olarak belirlediği memurlarınca elektronik imza ile imzalanarak başvuru sahibine yine elektronik ortamda gönderilecektir.

10 - TBB tarafından elektronik ortamda barolara gönderilen formları onaylayacak kişilerin bilgileri, barolar tarafından TBB’ye resmi olarak bildirilecektir. Her baro en az 2 en çok 4 kişiyi TBB ile arasındaki talep formu doğrulama işlemi için görevlendirecektir. Doğrulama işlemi, en kısa sürede (azami 4 gün içinde) bu kişilerce elektronik imza ile yapılacaktır.

11 - Avukatın eşi ile çocuğu da (mevzuattaki şartları taşımaları halinde) hususi damgalı pasaport alma hakkına sahiptir (Pasaport Kanunu 14/a maddesi 5. ve 6. fıkraları https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5682.pdf).

12 - Hususi damgalı pasaport alma şartlarından birinin kaybedilmesi halinde pasaport hamili pasaportunu iade etmekle yükümlüdür.

13 - Talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek sorumluluk, başvuru sahibi ile talep formunu imzalayan kişiye ait olacaktır.

14 - Başvurular alınmaya başlandığında meslektaşlarımıza derhal bilgi verilecektir.
 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı


Türkiye Barolar Birliği'nin Yeşil Pasaport İle İlgili Duyurusu

Ankara, 17.01.2020
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2020/8


Konu: Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Hakkında.

1. Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik, 17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Yönetmelik uyarınca; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce talep formu hazırlandığında başvurular alınmaya başlayacaktır. Hazırlıklarımızın tamamlanması açısından; Birliğimize yapılan başvurulardaki bilgileri elektronik imzasıyla doğrulayacak en az 2 en çok 4 personelinizin bilgilerinin Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

3. Yönetmeliğin, "Sorumluluk" kenar başlıklı 5. maddesi, talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan bulunması halinde formu imzalayan kişilerin de sorumlu olacağını hükme bağlamıştır. Bu sebeple avukatlara ilişkin bilgilerin UHAP sistemi üzerinde doğru ve güncel tutulması hususi damgalı pasaport başvuruları açısından da azami önem taşımaktadır. İlgili personelin bu konuda uyarılması ve denetlenmesi faydalı olacaktır.

4. Doğrudan TBB'ye yapılan başvurularda Baro tarafından gerçekleştirilecek doğrulama işleminin, meslektaşlarımızın mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için en kısa sürede yerine getirilmesi gerektiği açıktır.
Bu sebeple Başkanlığımızca azami 4 günlük bir süre öngörülmüştür. Sürenin yetersiz görülmesi halinde Başkanlığımıza meslektaşlarımızla paylaşılmak üzere bilgi verilmesi gerekmektedir.

5. Ayrıca Yönetmeliğin 4/2. maddesine göre doğrudan Baroya yapılan başvuruları fiziksel ortamda onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örnekleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine Baro tarafından bildirilecektir.

6. Meslektaşlarımızın süreç hakkında bilgilendirilmesine ilişkin bilgi notu duyurumuz ekinde gönderilmiş, Birliğimizin internet sitesinde de yayınlanmıştır.
Bilgi ve gereğini saygıyla rica ederim.
 
 
Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı


Eki:

1-) Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

2-) Avukatların Hususi Damgalı Pasaport Almalarına İlişkin Bilgi Notu

3-) Pasaport Kanunu'nun 14. Maddesi 

 


 

YAZDIR
Yükleniyor...