HABERLER
  • Son Güncelleme : 19.11.2019 09:32
  • Haber Giriş : 14.11.2019 15:20
  • Etkinlik : 15.10.2019

Genel Dava Vekâletnamesinin Arabuluculuk Görüşmesine Katılmak İçin Yeterli Olması İstendi

İstanbul Barosu Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığına yazılan yazıda, öncelikle genel dava vekâletnamesinin arabuluculuk görüşmesine iştirak için yeterli olduğu hususunda bir değerlendirme yapılması talep edildi. Yazıda ayrıca, arabuluculuk başvurularının internet üzerinden yapılamadığı da belirtilerek, bu hususta da bir çalışma yapılmasını, yapılıyor ise bilgi verilmesi istendi.

İstanbul Barosu Başkanlığının, 15 Ekim 2019 tarih ve 1812/A.B. sayılı sayı şöyle:  

İş Hukuku uyuşmazlıklarından sonra ticari uyuşmazlıklarda da zorunlu arabuluculuk uygulamasının yürürlüğe girmesinden sonra giderek artan arabuluculuk toplantılarına katılan avukatların vekâletnamelerdeki yetki sorununa ilişkin olarak baromuza pek çok yakınmalar gelmektedir.

Malumunuz arabuluculuk görüşmelerinde başvuru üzerine arabulucu karşı tarafın asiline ulaşılmakta, asil de bu vekil ile temsil edilmek istediğinde avukatına dosyayı iletmektedir. Yani avukatın kendi kendine dosyaya katılması mümkün değildir.

Ticari davalardaki durum daha da sıkıntılıdır. İtirazın iptali için genel vekâlet ile açtığı icra dosyasında mevcut vekâleti ile zorunlu arabuluculuk başvurusu yapamayan avukatlar, vekâletlerinde arabuluculuk yetkisi yoksa müvekkillerinden yeni vekâlet almak zorunda kalmakta, masraf ve zaman kaybı yaşanmaktadır.

Bununla birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 74. Maddesinde davaya vekalette "açıkça yetki verilmemişse vekil;.... Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz..." hükmü ile ihtiyari uyuşmazlık çözüm yolları yani tahkim ve ihtiyari arabuluculuk için özel yetki aramıştır. Ancak dava şartı olan bir arabuluculuk düzenlemesinin, dava açma yetkisi olan avukat tarafından genel vekâletname ile yapılamaması sonucuna götüremeyeceği açıktır. Avukatlara verilen genel dava vekâletnamesinin ahzu kabza, sulh, feragat, ibra gibi yetkileri içermesine karşısında, geniş yetkinin dar yetkiyi kapsaması kabulü gerekmekte, zorunlu arabuluculuk görüşmesi için özel yetki talep edilmemesi gerekmektedir.

Tüm bu nedenlerle öncelikle genel dava vekâletnamesinin arabuluculuk görüşmesine iştirak için yeterli olduğu hususunda bir değerlendirme yapılmasını talep ediyoruz.

Arabuluculuk başvurusu meselesinde bir başka yakınılan husus da başvuruların internet üzerinden yapılamıyor oluşudur. Başvuruların fiziki olarak adliyelerde alınması da hem vatandaş hem de meslektaşlarımız açısından sıkıntı yaratmaktadır. Bu hususta bir çalışma yapılmasını, yapılıyor ise bu konuda bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımla.

Av. Mehmet Durakoğlu

İstanbul Barosu Başkanı

 

Arabuluculuk Daire Başkanlığının İstanbul Barosuna Yanıtı;

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 15.10.2019 tarih ve 1812 sayılı yazınız.

İlgi yazıyla, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller başlıklı 74. maddesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurunun özel yetki gerektirdiği, bu şartın tahkim ve ihtiyari arabuluculuk için aranması gerektiği ancak dava şartı kapsamında olan bir uyuşmazlıkta bu şartın aranması durumunda anılan şartı taşımayan bir vekâletname ile icra takibi başlatan avukatın aynı vekâletname ile söz konusu takibe yapılan itirazın iptaline ilişkin dava açmadan önce dava şartı kapsamında arabuluculuğa başvurması için müvekkilinden yeniden vekâletname istemesi sonucunu doğurduğunu ve bu durumun yakınmalara sebebiyet verdiğinden bahisle dava şartı arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvuru ve görüşmelere katılmada anılan şartın aramaması hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunun 74. maddesinde, "Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez, yargılamanın iadesi yoluna gidemez, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açamaz, hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez."

Aynı Kanunun 76. maddesinde, "Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır." "Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlarına, yetkili amirleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip verilmiş olan temsil belgeleri de geçerli olup, ayrıca noterce onaylanmasına gerek yoktur."

Yine Aynı Kanunun 77. maddesi birinci fıkrasında, "Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır."

Hükümlerine yer verilmiştir.

Bu itibarla, dava şartı arabuluculuk kapsamında arabuluculuk bürosuna başvuruda bulanan avukatın, Hukuk Muhakemeleri Kanunun 77’nci maddesi birinci fıkrasında belirtilen gecikmesinde zarar doğabilecek hâller saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında açık bir şekilde alternatif çözüm yollarına başvurma yetkisini içerir vekâletnamesini yine aynı Kanunun 76’ncı maddesi uyarınca arabuluculuk bürosuna ibraz etmek zorunda olduğu düşünülmektedir.

Diğer taraftan, dava şartı kapsamında arabuluculuk görüşmelerine müvekkili temsilen katılan ancak vekâletnamesinde Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74. maddesindeki özel yetki bulunmayan avukatın görüşmeler sonunda anlaşmaya varılması durumunda müvekkili adına imzalayacağı anlaşma metni açısından yetkisiz temsil iddialarına yol açılmaması adına da vekâletnamede alternatif çözüm yollarına başvurma yetkisinin bulunması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, arabuluculuk başvurularının UYAP sistemi üzerinden yapılmasına ilişkin ilgi yazıda belirtilen taleple ilgili Daire Başkanlığımızca çalışma yürütülmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Umut İlhan DURMUŞOĞLU

Hâkim

Bakan a.

 

 

 

YAZDIR
Yükleniyor...