HABERLER
  • Son Güncelleme : 30.10.2019 18:10
  • Haber Giriş : 01.11.2019 13:52
  • Etkinlik : 31.10.2019

Karşı Taraf Vekalet Ücretinin Gelir Vergisi ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi

GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

Davayı kaybeden tarafından, dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu avukatlık tarifesine dayanılarak karşı tarafa ödenecek vekalet ücretinin, serbest meslek erbabı olan avukatlara ya da doğrudan avukatlara değil de icra müdürlüklerine yapıldığı durumda tevkifat yükümlülüğü ne şekilde yerine getirilecektir?

Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı/alacaklı taraf avukatına ödenen vekâlet ücreti;

            a) Mahkeme veya icra veznesinin düzenlediği makbuz imzalanarak nakden,

            b) Bizzat karşı/borçlu tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini elden (nakden) veya banka havalesi ile ödemesi,

            c) Mahkeme veya icra dairesinin, yargılama giderleri ile birlikte davayı kazanan müvekkile herhangi bir şekilde ödeme yapması ve müvekkilin de karşı borçlu taraftan alınan vekâlet ücretini avukata ödemesi,

            şekillerinde tahsil edilebilmektedir.

 

  • Dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin GVK’nun 65. ve 66'ncı maddelerine göre serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde, GVK’nun 94'üncü maddesi uyarınca sorumlularca % 20 nispetinde gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.
  • Karşı taraf aleyhine hükmedilen vekâlet ücreti ödemelerinin doğrudan avukatlara değil de icra müdürlüklerine yapıldığı durumda, icra müdürlüklerine ödeme yapıldığı sırada ödemeyi yapan borçlu tarafından vekâlet ücreti ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Ancak, söz konusu vekâlet ücreti ödemesi yapan borçlunun GVK’nun 94’üncü maddesinde sayılan tevkifat yapmakla sorumlu kişilerden olmaması halinde, elde edilen serbest meslek kazancı avukat tarafından verilen yıllık beyannamede vergilendirilecektir.
  • Vekalet ücretinin avukat dışında alacaklı tarafa vekalet eden üçüncü bir kişiye nakden ödenmesi durumunda; bu vekalet alacağın tahsiline yönelik olduğundan, ödeme yapan tarafın GVK’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişilerden olması halinde, yapılan vekalet ücreti ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir.
  • Davayı kaybeden tarafın, bu vekalet ücretini, alacaklı tarafa doğrudan nakden ödemesi halinde, alacaklıyı temsil eden avukatın ücretli olmaması kaydıyla, ödeme yapan tarafın GVK’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan kişilerden olması halinde, yapılan vekâlet ücreti ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekir.
  • Avukatın davayı kazanan tarafın ücretlisi olması halinde ise, ticari veya serbest meslek kazancı kapsamında borçludan tahsil edilen vekalet ücreti, GVK’nun 61, 94 ve 103’üncü maddeleri kapsamında ücret olarak avukata ödenecektir.

 

KDV YÖNÜNDEN:

  • 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin  “Avukatlık Ücretleri” ile ilgili düzenlemesine göre; “Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler.

Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir.”

 

BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE %8 KDV ORANI  UYGULANACAKTIR.

2 Ekim 2019 Tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1594 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 02/10/2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen bazı Avukatlık hizmetleri için KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

“Aile Mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri.”

Kararda belirtilen bu avukatlık hizmetlerine, sayılan mahkemelerin görev alanına giren tüm davalar, bu davalarla ilgili tüm iş ve işlemlerin dahil olacağı değerlendirilmektedir.

Bu karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yukarıda belirtilen Avukatlık hizmetleri dışında kalanlar faaliyetler için KDV oranı %18 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

İDARE VE VERGİ HUKUKU KOMİSYONU

 

YAZDIR
Yükleniyor...