HABERLER
  • Son Güncelleme : 28.07.2016 14:48
  • Haber Giriş : 28.07.2016 10:37
  • Etkinlik : 18.07.2016

Yurt Dışında Yaşayanlara Yapılacak İdari Tebligatlar Bakanlık Aracılığıyla Yaplmalı

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünce yurt dışında yaşayanlara yapılacak idari tebligatların 25 Ocak 2012 tarih ve 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin “Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebligat” başlıklı 38. Maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık aracılığıyla yapılması gerektiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Barolar Birliğine yazdığı ve TBB’nin 18 Temmuz 2016 tarih ve 2026/45 sayılı duyurusu ekinde tüm barolara iletilen yazı şöyle:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 3.10.2011 tarih ve 3592081 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımızla, Tebligat Kanununun 25. maddesi çerçevesinde, yurtdışında yaşayan kişilere yapılacak, muhatabı Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu bir şahıs olan ve adli nitelik taşımayan tebligatların, tebligatı çıkaran merciler tarafından Bakanlığımız aracılığıyla dış temsilciliklerimize iletilmesinin tebligat işlemesinin uzamasına, emek ve para israfına yol açtığı bildirilmiş; bahse konu tebligatların Bakanlığımız aracı kılınmaksızın doğrudan dış temsilciliklerimize gönderilmesi istenmişti.

Malumları olduğu üzere, 25 Ocak 2012 tarih ve 28184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin "Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat" başlıklı 38. maddesinde, "(1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir. (2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir. (3) Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47.  madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır." hükmüne yer verilmiştir.

Dış temsilciliklerimizden alınan bazı yazılarda, tebligatı çıkaran mercilerin Bakanlıklarını aracı kılmaksızın dış temsilciliklerimize doğrudan tebligat evrakını iletmekte oldukları anlaşılmıştır. Gerek Tebligat Kanununun ilgili hükümleri, gerek Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin yukarıda yer verilen 38. maddesi çerçevesinde, dış temsilciliklerimizden tebligatı istemeye yetkili kurumların ilgili Bakanlıklar olduğu açıktır. Bu sebeple, ilgi'de kayıtlı yazımız da dikkate alınarak, yurtdışında yaşayan kişilere yapılması gereken kişiler söz konusu olduğunda, tebligatın dış temsilciliklerimize, ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlıkları aracılığıyla iletilmesi gerektiği hususunun Bakanlıklarına bağlı taşra teşkilatı, Belediyeler ve diğer bağlı kurumların dikkatine getirilmesini izinlerine saygılarımla arz ederim.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü

YAZDIR
Yükleniyor...