İSTANBUL BAROSU YAYIN KURULU YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Temel insan hak ve özgürlüklerinin demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, herkesin bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve elde etme, elde edilen bilgileri öğrenme, öğretme ve yorumlama, görüş ve düşüncelerini açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahip bulunduğunu kabul ederek;


Çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin geliştirilmesi ve korunması için;

Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı "aydınlanma" yolunda ancak Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğünün korunarak sağlanabileceğini temel ilke sayarak;

Temel insan hak ve özgürlüklerini koruyan, geliştiren ve saygılı olan demokratik laik, sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; kamu hizmeti ve serbest meslek olarak kabul edilen Avukatlığın, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmesine katkıda bulunmak,

Hukuki ilişkilerin ve hukuki mevzuatın düzenlenmesi, yasaların yapılması ve her aşamada uygulanması, her türlü dava ve yargı uyuşmazlıkları ile hukuki sorunların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukukun tam olarak uygulanmasını hedef kabul etmek,

Bu Yönergede yazılı bulunan kapsama uygun olarak hukuki tüm bilgi, deneyim ve birikimlerden avukat meslekdaşlarımızın, yargıçlarımızın, savcılarımızın, yargı görevlilerinin, yargı çalışanlarının, yasama, yürütme ve yargı organları ile bu organların tüm üyelerinin ve herkesin yararlanmasına olanak sağlamak amacıyla ;

İstanbul Barosunun;

• Tüm yayın çalışmasını gerçekleştirmek,
• Yayınevinin kurulmasını sağlamak, kuruluşunu ve projelerini gerçekleştirmek,
• Dergi, bülten, broşür, kitap, hukuk makaleleri, doktrin ve mesleki tüm hukuk yazıları, karar derlemeleri, derleme kitapları, anı veya armağan kitapları, hukuk ve diğer bilimsel araştırmaları, doktora veya doçentlik tezleri ve benzeri eserleri, Avukatlık mesleği ile ilgili tüm yasal mevzuat, disiplin kurulu kararları, yönetmelikler ve tüm hukuki mevzuat ve uygulamalarla ilgili metinler, Mahkemeler ve Yüksek Yargı organları kararlan, tahkime ilişkin tüm mevzuat ve hakem kararları, Yasalar, Yönetmelikler, iç Yönetmelikler, Yönergeler, Kurullar ile ilgili çalışma esasları, Mevzuat ve diğer kronikler, Meslek haberleri, kayıplarımız, meslekdaşlarımızın yer değiştirme ve terklerle ilgili olarak bu yönergede yazılı tüm eserlerin birlikte veya ayrı ayrı yayınlanması,
• Tüm eserlerinin yazılı, görsel ve işitsel alanda dergi, kitap, broşür ve/veya her türlü elektronik ortamda veya bilgisayar veya internet ortamında ve/veya web sayfalarında ve radyo, televizyon, yazılı basın ve tüm kitle iletişim araçlarında yayınlarını yapmak,
• Yazılı, sözlü, görsel ve işitsel ortamlarda, Cd, vcd, dvd, video, her türlü elektronik ortam ve ürünlerlerle ve/veya internet ortamında ve/veya web sayfalarında yayınlanmak üzere ve/veya disket ve program biçimine getirilmiş biçimiyle ve/veya tüm yazılı, görsel, işitsel nitelikteki tüm eserlerin kitle iletişim organları eliyle izlenecek, okunacak, yararlanılabilecek, yazılı, görüntülü ve/veya ses kaydı biçiminde veya yazılı ve her türlü yayın haline getirilmesi ve/veya dönüştürülmesi, çoğaltılması, yayınlanması, dağıtılması,
• Tüm yayın çalışmalarını yürütmek üzere ilgili diğer yasalardan kaynaklanan yükümlülükler bakımından yazı, bilgi, belge sahibi eser sahipleri veya üçüncü kişilerle tüm sözleşmelerin tamamlanması, yargı kuruluşları veya diğer tüzel kişilerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştirmek ve ortak çalışma protokellerine uygun olarak birlikte yayın projelerini oluşturmak ve yayın yapmak, eserin Baro yayını olarak yayına hazır hale getirilmesi, yayınlanması, basılması, dağıtımı ve gerekirse satışa sunulması,
• Tüm yayın işlemlerini gerçekleştirmek üzere istanbul Barosunun veya İstanbul Barosu Komisyonlarının gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği veya diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilmiş tüm panel, seminer, konferans, tartışma, kapalı salon çalışmaları, meslek içi eğitim merkezleri çalışmaları, seminerleri ve benzeri tüm etkinliklerin kitap, broşür veya her türlü kitle iletişim araçları eliyle elektronik ortamda, bilgisayar ortamında kullanılabilir ve yararlanılabilir eserlere, vcd, dvd, disket, cd gibi kayıtlara dönüştürmek suretiyle yayın haline getirilmesi, amacıyla sürekli çalışmak üzere İstanbul Barosu Yayın Kurulu oluşturulmuştur.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Yasanın 55. inci maddesiyle değişik 95 inci maddesinin 15. inci fıkrası hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

Yayın Kurulu Kuruluşu :

Madde 3- Yayın Kurulunun merkezi organı İstanbul Barosu Yayın Kurulu'dur. İstanbul Barosu Yönetim Kuruluna karşı tüm çalışmalarından sorumludur. İstanbul Barosu Yayın Kurulu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu tarafından atanacak yedi veya on iki (Değişik: 08/11/2018-55/849 YK.) avukattan oluşur.

Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için İstanbul Barosu Yayın Kurulu önerileri de dikkate alınarak İstanbul Barosu Yönetim Kurulu tarafından atama yapılır.

İstanbul Barosu Yayın Kurulu bir başkan, bir başkan vekili ve bir genel sekreter seçer. İstanbul Barosu Yayın Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Başkan'ın bulunmadığı oturumlarda Başkanvekili Kurula başkanlık eder.

Yayın Kurulu ayda en az iki kez toplanır, istanbul Barosu Yayınlarında yasalar gereğince hukuki ve cezai sorumluluk bakımından görevlendirilecek "sorumlu müdürlerin kim olacağını Yayın Kurulu; istanbul Barosu Yönetim Kuruluna önerir. Toplantı gündemi Yayın Kurulu Başkanının bilgilerine de başvurularak Genel Sekreter tarafından oluşturulur ve toplantı öncesi Yayın Kurulu üyelerine bildirilir. Gündem değişiklikleri ve görüşülecek diğer konular toplantı başlamadan önce belirlenir.

İstanbul Barosu Yayın Kurulu gerekli gördüğünde ve yapılacak yayının niteliğine göre her yayın için ayrı ayrı "Yayın Alt Kurulu" oluşturabilir. Yayın Alt Kurullarının adları, seçimi, üye sayısı, organları, görevleri, çalışma süresi ve çalışma biçimi İstanbul Barosu Yayın Kurulu tarafından belirlenir. Gerektiğinde Yayın Kurulu Üyeleri Yayın Alt Kurulullarında görevlendirilebilir. Gerek görülürse Yayın kurulu tarafından Yayın Alt Kurulu çalışması ve tüm görevleri sona erdirilebilir.

İstanbul Barosu Yayın Kurulu İstanbul Barosunun yazılı, görsel ve işitsel yayınlarının her türlü ortamda arşivini oluşturur. Tüm yayınları ve bilgileri biriktirir. Yayın arşivini avukatların ve tüm yargı kurum ve kuruluşları ile üyelerinin ve herkesin yararlanmasına açar.Yayın Kurulunun Görevleri:

Madde 4- İstanbul Barosu yayınlarını gerçekleştirmek, yapılacak yayınların niteliğini saptamak, maliyetlerini ve yayın raporlarını hazırlamak, yayınların nasıl gerçekleştirileceği konusunda çalışma esaslarını yazılı olarak belirlemek ve kuruluş amacına göre bu Yönergenin kapsamı içindeki çalışmaları yürütmektir.

İstanbul Barosu Dergisi; İstanbul Barosu Yayın Kurulu tarafından çıkarılır.

Yayın Alt Kurulları:

Madde 5- İstanbul Barosu Yayın Kurulu tarafından İstanbul Barosu Bülteni'ni çıkarmak ve ayrıca bu Yönergede gösterilen İstanbul Barosunun diğer her türlü yayınlarını gerçekleştirmek üzere "Yayın Alt Kurulları" oluşturulur.

Yayın Alt Kurullarının adları, üyelerinin sayısı ve seçimi, üyelerinin nitelikleri, görevleri, yetkisi, çalışma yöntemi, süresi ve çalışma esasları İstanbul Barosu Yayın Kurulu tarafından düzenlenir.

Yayın Alt Kurulları çalışma esasları bakımından İstanbul Barosu Yayın Kuruluna karşı sorumludur.

Eşgüdüm:

Madde 6-
Merkezi organ olarak İstanbul Barosu Yayın Kurulu oluşturduğu tüm Yayın Alt Kurulları ile tüm Alt Kurulların çalışmaları arasındaki eşgüdümden sorumludur.

Çalışma Esasları :

Madde 7- İstanbul Barosu Yayın Kurulunun hazırladığı Yayın Alt Kurullarıyla ilgili çalışma esasları İstanbul Barosu Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.

Yürürlük:

Madde 8-
İstanbul Barosu Yayın Kurulu Yönergesi İstanbul Barosunun kararı ile yürürlüğe girer.

Bu Yönerge İstanbul Barosu Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul Barosu Dergisinde veya yayın organlarından birisinde yayınlanır.

Yükleniyor...