İSTANBUL BAROSU "BARO MECLİSİ" YÖNERGESİ


KURULUŞ        :

Madde 1- İstanbul Barosu “Baro Meclisi” Yönergesi, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 02.05.2001 tarih ve 4667 sayılı yasa ile değişik 95/15. maddesi uyarınca İstanbul Barosu Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır. 

Yönerge ile; İstanbul Barosu yapısı içinde, bu yönerge hükümleri kapsamında, yönetsel özerkliğe sahip İstanbul Barosu “Baro Meclisi” oluşturulmuştur.

 

AMAÇ              :

Madde 2- Meslek ve yargı sorunlarının çözümünde, mesleki saygınlık ve dayanışmayı sağlamada, ülke ve kentin sorunlarının tartışılması ve çözümünde katılımcılığı arttırmakta, avukatların çeşitli istek, öneri, eleştiri ve birikimlerini önermede, demokratik, katılımcı bir oluşumu sağlamayı amaçlar.

 

BARO MECLİSİ’NİN ORGANLARI :

Madde 3- Baro Meclisi’nin organları:

a) Meclis Genel Kurulu,

b) Meclis Başkanlık Divanı’dır.


Madde 4- Baro Meclisi Genel Kurulu:

a) Baro Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri,

b) TBB Delegeleri ve TBB organlarında Görev Alanlar,

c) Bölge Temsilcileri,

d) Merkez, komisyon ve kurulların, Başkan ve  Yürütme Kurullarından 2 kişi olmak üzere 3’er kişi, 

e) Yayın Kurulu,

f) SEM Yürütme Kurulu, Bölüm Başkanları,

g) SEM Yürütme Kurulu tarafından stajyer avukatlar arasından görevlendirilecek 3 kişi,

h) Önceki dönem Baro Başkanları,

i) Önceki dönem Baro Meclisi Divan Başkanları ve Üyeleri,

j) Bir önceki dönem Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri,

k) CMK Sorumlular Kurulunun kendi aralarından seçtikleri 3 kişi,

l) Baro Genel Kurulu’nda, Seçimi kazanan gurubun, aldığı oyun 300 sayısına bölünmesi sureti ile (0,50 ve üzeri küsuratlar tama iblağ edilir) gurup üyesi avukatlar arasından seçerek Baro Meclisi Divan Başkanlığına isimlerini bildirecekleri üyeleri,

Seçimi kazanan grubun dışında, seçime katılan tüm kişi ve grupların aldıkları oy sayısına göre, 300 oy’un 1 üye ile temsili hesaplanmak sureti ile (0,50 ve üzeri küsuratlar tama iblağ edilir) Başkan Adayı, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu, TBB delege adayları arasından seçerek Baro Meclisi Divan Başkanlığına isimlerini bildirecekleri üyeleri,

m) Baro Yönetim Kurulunca belirlenecek (5’i en çok 5 yıllık avukatlar arasında seçilen) 15 Avukattan oluşur.

n) Meclis toplantıları avukatlara açıktır. Dileyen avukat, toplantı salonu önünde tutulan listeye konuk sıfatıyla kayıt yaptırmak kaydıyla, oy ve konuşma hakkı olmaksızın meclis toplantılarını izleyebilir. Ancak Meclis üyesi olmayan avukatların da söz almasına Meclis Divanı tarafından karar verilebilir.


Madde 5- Genel Kurulun Görevleri:
Baro Meclisi Genel Kurulu’nun Görevleri;
a) Baro Meclisi Başkanlık Divanı’nı seçmek ve azalma olursa tamamlamak.
b) Gündemindeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak.
c) Baro Yönetim Kurulu’nun istemiyle gündeme alınan konular hakkında görüş oluşturup tavsiye kararı almak.
d) Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istediği konuların gündeme alınmasına karar vermek. 
e) Bu yönergede gerekli gördüğü değişiklikler için tavsiye kararı almak.
f) Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve mesleğin gelişmesi yönünde görüş ve öneriler sunmak.

Madde 6- Genel Kurul’un Toplantıları:
a) Olağan Toplantı: Baro Genel Kurulunu takiben, Baro; merkez, komisyon, ve kurullarının oluşumunun tamamlanmasından sonra, Baro Meclisi Başkanının çağrısı üzerine en geç MART AYI içinde toplanır. Takip eden toplantılar en geç 3 ayda bir yapılır.
b) Olağanüstü Toplantılar: Baro Başkanı veya Baro Meclisi Başkanı gerekli gördükleri hallerde Baro Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca, üyelerin 1/10’nun yazılı talebi ile Meclis, olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 7- Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: 

Toplantının açılışı için yeter sayı, Baro Meclisi üye sayısının %20’sidir.
Baro Meclisi Genel Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile karar verir.

Madde 8- Kararların Niteliği:
Baro Meclisi Genel Kurul kararları tavsiye niteliğindedir.

Madde 9- Baro Meclisi Başkanlık Divanı’nın oluşumu: 
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nun 2 yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısını takip eden Baro Meclisi Genel Kurulu’nun ilk toplantısında, üyeleri arasından seçeceği bir başkan, iki başkan vekili ve iki divan üyesinden oluşur.

Yapılan Divan seçimlerinde, son dönemde divan başkanı ya da üyesi olanlar, yeniden aday olmaları halinde seçimi yönetecek divanda yer alamazlar. Böyle bir durumda, toplantıyı yönetecek Başkanlık divanındaki eksiklik, önceki dönemlerde görev yapmış, sırasıyla; mesleki açıdan en kıdemli meclis başkanlarıyla ve yetmediği halde en kıdemli divan üyeleriyle 5’ e tamamlanır.

Baro başkanlığına, yönetim kuruluna, disiplin kuruluna ve denetleme kuruluna seçilen başkanların ve üyelerin, seçildikleri andan itibaren Baro Meclisi Başkanlık Divanı’ndaki görevleri sona erer.

Madde 10- Başkanlık Divanı’ nın Görev Süresi :
Görev süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde herhangi bir sebeple divanda eksilme olması halinde Meclisin ilk toplantısında eksik üyelik için seçim yapılır. Değişiklikle Başkanlık Divanına seçilenler, kalan süreyi tamamlar. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

Madde 11- Başkanlık Divanı’nın Çalışma Yeri:
Baro Yönetimince, Baro Meclisi Başkanlık Divanının çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

Madde 12- Başkanlık Divanı’nın Görevleri:
Baro Meclisi Başkanlık Divanı, meclisin sürekli organı olarak;
a) Baro Meclisi Genel Kurulu’ nu en çok 3 ayda bir toplamak, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak. 
b) Baro Meclisi Genel Kurul kararları ile ilgili gelişmeler ve yapılan diğer çalışmaları hakkında Baro Meclisi Genel Kurul’una  bilgi sunmak
c) Baro Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak.
d) Baro Meclisi Genel Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak.
e) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak.
f) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

Madde 13- Giderlerin Karşılanması:
Baro Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro Yönetimince karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tabii olduğu esaslar uygulanır.

Madde 14- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Yasası ile Avukatlık Yasası Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK:

Madde 15-

(*)İstanbul Barosu Baro Meclisi Yönergesi 28/08/2003 tarih ve 32/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
(**) İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 11.11.2004 tarihli 45-4 Sayılı kararı ile, Baro Meclisi Yönergesinin Uygulamasının aynen devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
(***) İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 22/03/2006 tarihli 11/7 sayılı kararı ile Baro Meclisi Yönergesinin yapılan değişikliklerle birlikte kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
(****) İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 25/06/2009 tarihli 35/162 sayılı kararı ile Baro Meclisi Yönergesinin yapılan değişikliklerle birlikte kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
(*****) İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 27/01/2011 tarihli 4/17 sayılı kararı ile Baro Meclisi Yönergesinin yapılan değişikliklerle birlikte kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
(******) İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 12.03.2020 tarihli 15/15 sayılı kararı ile Baro Meclisi Yönergesinin Baro Meclisi Divanı tarafından hazırlanan değişikliklerle birlikte kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
(*******) İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 25.03.2021 tarihli 28/569 sayılı kararı ile Baro Meclisi Yönergesinin Baro Meclisi Divanı tarafından hazırlanan değişikliklerle birlikte kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.


 

Yükleniyor...