Divan ADI SOYADI EPOSTA
Koordinatör AV.PROF.DR ALİ KEMAL YILDIZ (16346) alikemalyildiz@istanbulbarosu.org.tr
Koordinatör AV. HÜSEYİN KÖPRÜLÜ (42098) av.huseyinkoprulu@gmail.com
     
     
     


İSTANBUL BAROSU MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

 

AMACI

Madde 1. Meslek İçi Eğitim Merkezi, mevzuattaki değişikliklerin avukatların bilgisine gecikmeksizin sunulması, mevzuatın uygulamaya geçirilmesinde gerekli bilgi donanımının kazandırılması, uygulamada karşılaşılan sorunların ve üretilen çözümlerin paylaşılması konusunda yasaların teori ve uygulama açısından ele alınacağı açık oturum, panel, konferans, atölye çalışmaları ve seminerlerin düzenlenmesi ile Baro bünyesindeki Kurul, Komisyon ve Merkezlerin meslek içi eğitim programlarının ihtiyaca uygun dönemlerde ve içerikte bir bütünlük içinde yürütülmesi amacı ile kurulmuştur.

 

KAPSAMI

Madde 2. Bu Yönerge, İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 20.12.2018 tarihli  kararı ile kurulan Meslek İçi Eğitim Merkezinin yetki, görev ve çalışma esaslarını kapsar.

ORGANLARI

Madde 3. Baro Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Merkez Koordinatörü ile Yürütme Kurulundan oluşur.

 

MERKEZ KOORDİNATÖRÜ

Madde 4. Merkez Koordinatörü Yönetim Kurulu tarafından iki yıl için atanır. Meslek içi eğitim programlarını düzenler, Yönergenin 6. maddesinde yazılı işleri Yürütme Kurulu ile birlikte yerine getirir.

 

YÜRÜTME KURULU

Madde 5. Yürütme Kurulu, Barosu Yönetim Kurulunca belirlen üç kişiden oluşur. Merkez Koordinatörünün başkanlığında ayda iki defa toplanır. Baroda kurulu Kurul, Komisyon ve Merkezlerin meslek içi eğitim konusunda öneri ve görüşlerini alır, ihtiyaca uygun eğitim ve sertifika programlarını hazırlar.

 

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 6. Meslek içi eğitime katılmak için yapılan başvuru yoğunluğu dikkate alınarak, eğitimlerin ortak standardını sağlamak üzere;

a) CMK ve Adli Yardım eğitimleri de dahil olmak üzere avukatlara yönelik yasal, kurumsal yenilik ve gelişmelere uyum sağlanması amacıyla  eğitimleri düzenler,
b) Üniversiteler ile ve ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarla birlikte Baroda kurulu Komisyon ve Merkezlerden görüş alarak eğitim seminerleri düzenler.
c) Meslek İçi Eğitim Sertifika Programlarını hazırlar, görev alacak eğitimcileri, eğitimin yapılacağı zaman, yer ve uygulama süresini belirler; meslek içi eğitim programları duyurusunu yapar, katılımcıların listesini hazırlar,
d) Yapılan meslek içi eğitim programlarıyla ilgili olarak katılımcıların görüşlerini alır, değerlendirmesini yapar.
e) Eğitim programlarını Baro Yönetim Kurulunun onayına sunar,
f) Meslek içi eğitim programlarında eğitimci olarak görev alacak avukatlara yönelik “eğitimcinin eğitimi” seminerleri düzenler.

 

YÜRÜRLÜK:

Madde 7. İşbu Yönerge İstanbul Barosunun 28.02.2019 tarih 11/48 Sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 


 

Yükleniyor...