Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 08.08.2017 13:48
  • Haber Giriş : 09.08.2017 08:55
  • Etkinlik : 03.08.2017

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu İş Bölümü Değişikliği Yaptı

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca alınan 11 Temmuz 2017 tarih ve 245 sayılı iş bölümü değişikliği kararı 18 Temmuz 2017 tarih ve 30127 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun iş bölümü değişikliği kararı şöyle:

  1. Tarihli ve 29940 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 680 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesince 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Yargıtay Ceza Genel Kuruluna” ibaresi “Yargıtay ilgili ceza dairesine” değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlülükten kaldırılmış,
  1. Tarihli ve 30052 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesince 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46. maddesinin mülga altmcı fıkrası “Ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili suçüstü halinde genel hükümlere göre yürütülen soruşturma sonucunda dosya, düzenlenen fezlekeyle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Hâkim kararı gerektiren işlemlere dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talepleri ile kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara yapılan itirazlar hakkında, soruşturma konusu suçların en ağırına bakmakla görevli Yargıtay ceza dairesini numara itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı tarafından karar verilir. Suçun son numaralı ceza dairesinin görevine girmesi halinde talebi inceleme yetkisi Birinci Ceza Dairesi Başkanına aittir. Hâkim kararı gerektiren işlemlerde başkanın verdiği kararlara karşı yapılan itirazı numara itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı inceler. Son numaralı daire başkanının kararı, Birinci Ceza Dairesi Başkanı tarafından incelenir. İddianame hazırlanması hâlinde kovuşturma Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılır. ” şeklinde yeniden düzenlenmiş,
  1. tarihli ve 29940 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 680 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesince 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen ve “Yargıtayın ilk derece mahkemesi olarak bakmakla görevli olduğu davalarda, iş yoğunluğunun zorunlu kılması halinde Birinci Başkanlık Kurulu bir veya birden fazla daireyi sadece bu işlere bakmak amacıyla görevlendirebilir. Bu durumda, görevlendirilen dairenin bakmakta olduğu işler, bir sonraki takvim yılı beklenmeksizin Birinci Başkanlık Kurulu tarafından başka dairelere verilebilir. ” şeklinde düzenlenen (f) bendi ile 2797 Sayılı Yargıtay Kanununun 46. maddesinde yapılan düzenlemeler sonucu görevli Daireyi belirlemek üzere toplanıldı,

Gereği Görüşüldü:

Yukarıda sayılan düzenlemeler ışığında kovuşturma işlemlerini yürütmek üzere DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ’nin görevlendirilmesine,

Dokuzuncu, Onuncu ve Yirminci Ceza Dairelerinin (1/3) bakmakta olduğu; Madde 185... Zehirli madde katma,

Madde 186... Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti,

Madde 187... Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma,

Madde 188... Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,

Madde 189... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 190... Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,

Madde 191... Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,

Madde 192... Etkin pişmanlık,

Madde 193... Zehirli madde imal ve ticareti,

Madde 194... Sağlık için tehlikeli madde temini,

Madde 195... Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma,

Madde 196... Usulsüz ölü gömülmesi,

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkmdaki Kanuna ilişkin işler, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna ilişkin işler,

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanuna ilişkin işler,

İşlerin Dokuzuncu Ceza Dairesinin görev alanından ÇIKARILMASINA,

Onuncu ve Yirminci Ceza Dairelerinin bakmakta olduğu (1/3) oranındaki işlerin (1/2) olarak yeniden DÜZENLENMESİNE,

Dokuzuncu Ceza Dairesinin halen incelemesinde bulunan işlerin (1/2) oranında Onuncu ve Yirminci Ceza Dairelerine UYAP sisteminden sıralı olarak DEVRİNE,

Yayımı tarihinden on gün sonra uygulanmak üzere derhal Resmi Gazetede yayımlanmasına,

Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay Kararları Dergisinde yayınlanmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğüne;

Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına;

Elektronik ortamda hazırlanan bir örneğinin, UYAP dosya gönderme formu ekranında yapılacak düzenlemelerde esas alınmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına,

Mahkemelere duyurulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine;

Yapılan düzenlemelerin Yargıtay, HSK ve Adalet Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle uygulayıcıların zamanında bilgi edinmelerinin sağlanmasına,

11.07.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Aslı Gibidir.

 

 

 

YAZDIR
Yükleniyor...