Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 13.04.2017 19:29
  • Haber Giriş : 18.04.2017 15:21
  • Etkinlik : 18.04.2017

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği Hukuka Aykırı

İstanbul Barosu Başkanlığının, Adalet Bakanlığınca yayınlanan ve müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçlarının tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınmasına da olanak veren Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı davada, Danıştay 10. Dairesi tarafından 22.02.2010 gün ve 2007/2795 E. 2010/1399 K. sayılı kararı ile bazı maddelerin “kanuna aykırı olduğu” gerekçesi ile iptaline karar verilmişti.

Adalet Bakanlığı ve Baromuzca karşılıklı olarak kabul ve reddedilen kısımlarla ilgili temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 04.11.2010 gün ve 2010/2072 E. 2010/1467 K. sayılı kararı ile;

- Adalet Bakanlığı’nın temyiz başvurusu reddedilerek “Ceza Muhakemesi Yasası’nın 135 ila 140. maddelerinde düzenlenen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi ve gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme konularında Adalet Bakanlığının düzenleme yetkisi olmadığından, Yönetmeliğin dava konusu hükümlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesi ile Yönetmeliğin iptal edilen 7. maddesinin 4. fıkrasının son cümlesinin, aynı maddenin 5. fıkrasında yer alan "suç şüphelisi olmayan" ibaresinin, 12. maddesinin 4. fıkrasının, 28. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “Gizli soruşturmacı olarak kullanılacak kişi, soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetinin talebi üzerine bu konuya ilişkin görevlendirilen birimi tarafından saptanır.” ve aynı maddenin 3. fıkrasında yer alan “Gizli soruşturmacıya ilişkin tüm bilgi ve belgeler ilgili kolluk biriminde saklanır” ibarelerinin onanmasına;

-Yönetmeliğin iptal edilmeyen hükümleriyle ilgili Baromuzun başvurusu, “Ceza Muhakemesi Yasası’nın 135 ila 140. maddelerinde düzenlenen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi ve gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme konularında Adalet Bakanlığının düzenleme yetkisi olmadığından, Yönetmeliğin dava konusu hükümlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesi ile kabul edilerek davanın reddedilen kısımlarının bozulmasına karar verilmişti.

Bu karara karşı Adalet Bakanlığınca karar düzeltme yoluna gidilmiş, Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu’nun 06.12.2012 gün ve 2011/1237 E. 2012/2623 K. no’lu kararı ile karar düzeltme istemi reddedilmiştir.

Bunun üzerine Danıştay 10. Dairesinin 24.12.2014 gün ve 2013/3791 E. 2014/8138 K. no’lu kararı ile Yönetmeliğin iptal istemi reddedilen 5. maddesinin 1. fıkrası, 10. maddesinin 4. fıkrası, 22. maddesi, 28. maddenin 6. fıkrasının birinci tümcesi ve 30. maddesinin 2. fıkrasının bozma doğrultusunda iptaline karar verilmiştir.

İptal kararının Adalet Bakanlığınca temyiz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24.11.2016 gün ve 2015/2131 E. 2016/3097 K. no’lu kararı ile temyiz isteminin reddine, kararın onanmasına karar verilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.

Yönetmeliği görmek için tıklayınız.

YAZDIR
Yükleniyor...