Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 09.02.2017 22:32
  • Haber Giriş : 08.02.2017 12:15
  • Etkinlik : 07.02.2017

Avukatlık Hukuku Kitabı

Baromuz Hukuk Müşaviri olan Av. Atilla ÖZEN tarafından yazılan “Avukatlık Hukuku” isimli kitabın 2. baskısı Legal yayınları arasında yayınlandı. İlk baskısı 2013 yılında yine Legal yayıncılıktan çıkan kitabın güncellenerek genişletilmiş olan ikinci baskısında Staj Hukuku, Avukatın Hak ve Yetkileri, Avukatın Yükümlülükleri, Avukatın Yasaklılık Halleri, Avukatlık Sözleşmesi, Avukatın Sorumluluğu, Ceza Yargılamasında Müdafilik ve Vekillik, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği konuları işlenmiştir. 645 sayfa, 1535 dipnottan oluşan kitaba İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU da şu önsözü yazmış:

Av. Atilla Özen’in elinizdeki kitabı hazırlama sürecinin tanığıyım. Bu kitabın, son basısına gelinceye kadar olan evrede geride bırakılan yıllar, somut olgularla deneyimlenmiş bir zaman dilimine dönüştü. Sorunların da çözümlerin de odağı konumunda bulunan Baro’nun Hukuk Müşaviri olarak, olayların çoğu kez tam da ortasındaydı. Ortasında olmadığı zamanlarda da bir yerinden bulaşmıştı. Ama en önemlisi, geride bıraktığı her konuyu, kendisi için biriktirmeyi bildi. Üstelik bunu, büyük bir “merak” ve “görev duygusunu” birleştirerek yaptı.

Bu özellikleri nedeniyle kitap, bir anlamda da “hafızamızın toparlanmasına” dönüştü. Arşivlerdeki belgelerin değerli olanlarının toplanması gibi… Yaşanmış özgün bir deneyimin çöp olmasının engellenmesi… Kılavuzu bilmek, ya da pusulayı okumak sanki…

Terzinin kendi söküğünü dikememesine benzer bizim konumumuz… Meslektaşlarımızın en az bildiği mevzuat, kendilerine dair olanlardır. Çoğu kez de gerek olduğunda ulaşılmaya çalışılır. Oysa mesleğe kabulden, emekliliğe kadar olan süreçte karşılaşılması olası pek çok sorun, bu mevzuatla aşılabilir bir niteliktedir.

Kitap buna olanak veriyor.

O nedenle mesleğimiz açısından Av. Atilla Özen’e teşekkür ederiz.

Başarı dileklerimizle…

İÇİNDEKİLER

BAŞLARKEN ............................................................................................................................ III

ÖNSÖZ .................................................................................................................................... V

KISALTMALAR ....................................................................................................................... VII

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................... IX

BİRİNCİ KISIM

STAJ HUKUKU

I. STAJ ........................................................................................................................................ 1

A. AVUKATLIK STAJI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR ...................................................................... 1

B. AVUKATLIK STAJI İÇİN GEREKLİ BELGELER ..................................................................... 11

C. İNCELEME, İSTEMİN İLANI, İTİRAZ VE KARAR ................................................................ 13

1. İnceleme................................................................................................................... 13

2. İstemin İlanı .............................................................................................................. 14

3. İtiraz ......................................................................................................................... 14

4. Karar ......................................................................................................................... 14

D. STAJIN BAŞLANGICI, YAPILIŞI, STAJYERİN ÖDEVLERİ, STAJYERLERİN

YAPABİLECEĞİ İŞLER, STAJ RAPORLARI ......................................................................... 15

1. Stajın başlangıcı ........................................................................................................ 15

2. Kimlik Belgesi ........................................................................................................... 16

3. Stajın yapılışı ............................................................................................................ 16

a. Mahkemelerde staj ............................................................................................. 16

b.Avukat yanında staj ............................................................................................. 19

a.a Stajın başlaması ........................................................................................... 19

b.b Yanında staj yapılacak avukatta aranan şartlar, engel haller ....................... 20

c.c Avukatın yükümlülüğü, raporlar ................................................................... 20

d.d Stajın Yapılışı ................................................................................................ 21

e.e Stajyerin ödevleri ......................................................................................... 21

f.f Stajyerin yapabileceği işler ............................................................................ 22

g.g Denetim ....................................................................................................... 26

E. STAJ EĞİTİMİ .................................................................................................................. 26

1. Baronun staj eğitim görevi ....................................................................................... 26

2. Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri .................................................................. 26

3. Staj Kurulları ............................................................................................................. 27

4. Dosya Tutma Yükümlülüğü ...................................................................................... 27

5. Staj Eğitiminin Tamamlanması ................................................................................. 27

F. STAJIN UZAMASI VE SONA ERMESİ................................................................................ 27

1. Stajın Uzaması .......................................................................................................... 27

2. Staj Bitim Belgesinin Alınması .................................................................................. 27

3. Stajın Nakli ............................................................................................................... 28

4. Staj Listesinden Silinme ............................................................................................ 28

II. AVUKATLIK MESLEĞİ ........................................................................................................... 29

A. MESLEĞE KABUL KOŞULLARI ......................................................................................... 29

B. AVUKATLIĞA KABULDE ENGELLER................................................................................. 32

a. Giriş ..................................................................................................................... 32

b. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ............................................................ 35

c. Memnu hakların iadesi ........................................................................................ 39

d. Memnu hakların iadesi kararı yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyet hallerinde

de avukatlığa kabulde engel hali kaldırır mı? ...................................................... 40

C. BARO LEVHASINA YAZILMA İSTEMİ ve EKLENECEK BELGELER ...................................... 49

D. BAŞVURU DİLEKÇESİNİN KAYDI, İSTEĞİN KABUL VEYA REDDİ, İTİRAZ ........................... 51

1. Başvuru Dilekçesinin Kaydı ....................................................................................... 51

2. Karar ......................................................................................................................... 51

a. İsteğin Kabulü ..................................................................................................... 51

b. İsteğin Reddi ....................................................................................................... 52

3. İtiraz ......................................................................................................................... 52

4. İtirazın İncelenmesi .................................................................................................. 52

5. İtirazın Sonuçları....................................................................................................... 53

6. Avukatlık Ruhsatnamesi ve Avukat Kimliği ............................................................... 54

7. Yemin ....................................................................................................................... 57

İKİNCİ KISIM

AVUKATIN HAK VE YETKİLERİ

I. AVUKATLIĞIN MAHİYETİ VE AMACI ..................................................................................... 59

II. SADECE AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER ...................................................................... 66

A. AVUKATLIK YETKİLERİNİN BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILMAMASI ....................... 66

B. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞU .............................................................................. 70

III. UZLAŞMA SAĞLAMA HAKKI ............................................................................................... 73

IV. İŞİ REDDEDEBİLME HAKKI .................................................................................................. 75

V. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI ............................................................... 76

VI. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI ............................................................................................. 76

VII. İŞLERİN STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ HAKKI ............................................................ 77

VIII. BİLGİ, BELGE VE DOSYA İNCELEME, ÖRNEK ALMA, DERDEST DAVALARDA

MÜZEKKERELERİ DURUŞMA GÜNÜ BEKLEMEKSİZİN MAHKEMEDEN ALMA HAKKI........ 77

IX. SİCİL CÜZDANINI VE KENDİSİYLE İLGİLİ BARO’DA HER TÜRLÜ BELGEYİ GÖRME HAKKI. .... 97

X. ÖRNEK ÇIKARABİLME HAKKI ............................................................................................... 98

XI. ONAYLAMA HAKKI ............................................................................................................. 98

XII. TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI ............................................................................................ 99

XIII. YETKİ BELGESİ VEREBİLME HAKKI .................................................................................. 100

A. Giriş ............................................................................................................................. 100

B. Yetki belgelerinin harca tabi olup olmaması. .............................................................. 102

ÜÇÜNCÜ KISIM

AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I- HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE İNSAN HAKLARINI KORUMAK ........................................... 105

II- BARO TARAFINDAN VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ .................. 105

A. GENEL GÖREVLENDİRME ............................................................................................ 105

B. ÖZEL GÖREVLENDİRME ............................................................................................... 106

III. YÜKLENİLEN GÖREVLERİ ÖZEN, DOĞRULUK VE ONUR İÇİNDE YERİNE GETİRME

YÜKÜMLÜLÜĞÜ (AV.KAN.34) ......................................................................................... 108

IV. AVUKATLIK UNVANININ GEREKTİRDİĞİ SAYGI VE GÜVENE UYGUN BİÇİMDE

DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (AV.KAN.34) .................................................................... 116

V. TBB MESLEK KURALLARINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (AV.KAN.34) .................................... 123

A. Baroya bildirimde bulunmayı gerektiren yükümlülükler ............................................. 124

B. Baroya bildirimde bulunmayı gerektirmeyen yükümlülükler ...................................... 132

VI. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ........................................................................................ 172

VII. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ........................................................... 172

VIII. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ........................................................................................... 173

A. Yolsuz ve haksız teklifin reddi...................................................................................... 174

B. Aynı işte menfaati zıt diğer tarafa avukatlık yapma yahut mütalaa verme

halinde işin reddi zorunluluğu. .................................................................................... 174

1. Uyuşmazlık konusu olay nedeni ile menfaat çatışması. ......................................... 177

2. Uyuşmazlık yaşanan kişi nedeniyle menfaat çatışması. ......................................... 178

C. Önceden hakim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev

yapmış bulunma halinde işin reddedilmesi gerekir………………………………………………….184

D. Avukatın düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu

ortaya çıkmışsa işin reddi gereklidir............................................................................. 186

E. Görülmesi istenilen iş, TBB tarafından tespit edilen mesleki dayanışma ve

düzen gereklerine uygun değilse işin reddi gereklidir.................................................. 186

F. Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez. ........................ 187

IX. HAKİM VEYA SAVCIYLA HISIMLIK VEYA EVLİLİK NEDENİYLE ÇEKİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(AV.KAN.13) .................................................................................................................... 188

X. DOSYA SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................................................................................... 189

XI. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...................................................................................... 189

A. Büro............................................................................................................................. 191

B. Avukatlık bürosunda çalışabilecek kişiler .................................................................... 195

C. Avukatın çalışma şekilleri ............................................................................................ 197

1. Büro edinerek serbest çalışma ............................................................................... 197

2. Bir avukat bürosu, birlikteliği yahut ortaklığında çalışma ...................................... 197

3. Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşaviri yahut sürekli avukatı olarak çalışma .. 204

4. Kamu kurumlarında çalışma ................................................................................... 205

5. Avukatlık birlikteliği şeklinde çalışma ..................................................................... 205

6. Avukatlık ortaklığı şeklinde çalışma ........................................................................ 206

6.1 Giriş, kapsam................................................................................................... 206

6.2 Tanım .............................................................................................................. 206

6.3 Nitelik .............................................................................................................. 206

6.4 Vergilendirme ................................................................................................. 207

6.5 Unvan ve adres ............................................................................................... 207

6.6 Süresi .............................................................................................................. 208

6.7 Ortaklık sözleşmesi (Av.Ort.Yön. m.5, 8, 12) ................................................... 208

6.8 Ortaklık sözleşmesinin tadili (Tip Ana Sözleşme m. 22) .................................. 209

6.9 Ortaklık payı (Av.Ort.Yön. m.6, 15, Tip Ana Sözleşme m. 4) ........................... 209

6.10 Pay Devri ....................................................................................................... 210

6.11 Başvuru (Av.Ort.Yön. m.7) ............................................................................ 210

6.12 Yabancı Avukatlık Ortaklıkları (Av.Ort.Yön. m. 11) ........................................ 211

6.13 Yabancı Avukatlık Ortaklıklarında başvuru belgeleri ..................................... 211

6.14 Karar (Av.Ort.Yön. m. 8, Tip Ana Sözleşme 22) ............................................. 212

a. İsteğin Kabulü (Av.Ort.Yön. m. 9) .................................................................. 213

b. İsteğin Reddi ve İtiraz (Av.Ort.Yön. m. 10) .................................................... 213

6.15 Ortaklar kurulu .............................................................................................. 214

6.16 Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 18, Tip Ana

Sözleşme m. 6) ............................................................................................ 214

6.17 Ortaklığın Yönetimi ve Temsili (Av.Ort.Yön. m. 19, Tip Ana Sözleşme m. 7) . 215

6.18 Yönetici Ortakların Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 20, Tip Ana Sözleşme m. 7) ..... 216

6.19 Gelir ve Giderlerin Paylaşılması..................................................................... 216

6.20 Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Uyuşmazlıkların Çözümü .............................. 216

6.21 İş Bölümü ...................................................................................................... 217

6.22 Denetim ........................................................................................................ 217

6.23 Ortaklıktan Çıkma (Av.Ort.Yön. m. 25, Tip Ana Sözleşme m. 13) ........................ 217

6.24 Ortaklıktan çıkarılma (Av.Ort.Yön. m. 26, Tip Ana Sözleşme m. 14) ............ 218

6.25 Ortaklığın Sona Ermesi .................................................................................. 218

6.26 Tasfiye ........................................................................................................... 218

a. Tasfiye (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 17, 23) ............................ 218

b. Tasfiye memuru (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 18) ................... 219

6.27 Taksim (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 19) ................................... 219

6.28 Tasfiye sonucu mevcut ................................................................................. 219

6.29 Sicilden terkin ............................................................................................... 220

6.30 Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli ....................................................... 220

6.31 Tutulması Zorunlu Defterler ......................................................................... 220

a. İş ve Dava Defteri ......................................................................................... 220

b. Pay Defteri ................................................................................................... 221

c. Karar Defteri ................................................................................................ 221

d. Gelir ve Gider Defteri ................................................................................... 221

e. Demirbaş Defteri ......................................................................................... 221

6.32 Vekaletname ve Yetki belgesi ....................................................................... 222

6.33 Cezai Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 40) ........................................................... 223

6.34 Hukuki Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 41) ........................................................ 225

6.35 Sonuç ............................................................................................................ 225

XII. LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ............................................................................... 226

XIII. LEVHASINDA YAZILI BULUNDUĞU BARO BÖLGESİ DIŞINDA SÜREKLİ OLARAK

AVUKATLIK ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ .......................................................................... 226

A. Başka baroya nakil ...................................................................................................... 226

1. Başvurma (Av.Kan. Yön. 21).................................................................................... 226

2. İnceleme (Av.Kan. 69, Av.Kan.Yön. 22).................................................................... 227

3. Karar (Av.Kan. 69, Av.Kan.Yön. 23) ........................................................................ 227

4. İstemin Kabulü (Av.Kan. Yön. 24) ........................................................................... 228

5. İsteminin reddi (Av.Kan. 70) ................................................................................... 228

B. Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme .......................................................... 228

1. Levhadan silinmeyi gerektiren haller (Av.Kan. 72) ................................................. 230

2. Levhaya yeniden yazılma hakkı(Av.Kan. 73) ........................................................... 231

3. Bir daha yazılmamak üzere levhadan silinme ........................................................ 232

a. İdari yönden levhadan silinme .......................................................................... 232

b. TCK gereği güvenlik tedbiri olarak avukatlık yapma yetkisinden yoksun kılma .... 234

C. Avukatlar listesi ........................................................................................................... 235

XIV. DOSYA TUTMAK ............................................................................................................ 236

XV. GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK TUTMAK ......................................................................... 236

XVI. BARO KESENEĞİNİ ÖDEMEK .......................................................................................... 236

DÖRDÜNCÜ KISIM

AVUKATIN YASAKLILIK HALLERİ

I. AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞLERLE UĞRAŞMAMAK ....................................................... 239

II. BAZI GÖREVLERDE BULUNMA NEDENİYLE AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI………………………………239

III. BAZI GÖREVLERDEN AYRILDIKTAN SONRA AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI .................. 241

IV. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI .............................................................................. 244

V. ÇIKAR KARŞILIĞI İŞ GETİRİLMESİNE ARACI KULLANMAMA ............................................... 246

VI. BÜRO DIŞINDA DANIŞMA YAPMAMA, İŞ KABUL ETMEME .............................................. 247

VII. REKLAM YASAĞI ............................................................................................................. 247

A. Giriş ............................................................................................................................. 247

B. Kapsam ........................................................................................................................ 252

C. Büro ............................................................................................................................. 252

D. Tabela ......................................................................................................................... 252

E. Basılı evrak................................................................................................................... 254

F. Telefon rehberi ............................................................................................................ 258

G. Medya ilişkileri ............................................................................................................ 258

H. İnternet ....................................................................................................................... 262

İ. İşbirliği .......................................................................................................................... 269

J.Yükümlülükler ............................................................................................................... 270

K. Yönetmelik hükümlerine aykırılık ................................................................................ 270

BEŞİNCİ KISIM

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

I. GİRİŞ .................................................................................................................................. 273

II. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ................................................................................................ 275

III. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICI, ŞEKİL, VEKALETNAME ................................... 279

IV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI ............................................................................ 282

V. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL YETKİYİ GEREKTİREN HALLER .................................... 286

VI. SÜRE ................................................................................................................................ 287

VII. HİZMET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ........................................................................................ 288

VIII. ÜCRET ............................................................................................................................ 293

A.Belirlenmesi ................................................................................................................. 293

1.Giriş ......................................................................................................................... 293

2. Vekalet ücret sözleşmelerinin geçerli olup olmadığı kamu düzenine ilişkin olup

mahkemece resen gözetilir .................................................................................... 296

3. Şarta bağlı sözleşmeler........................................................................................... 298

4. Nispi ücret .............................................................................................................. 299

5. Maktu ücret ........................................................................................................... 300

6.Kademeli, başarıya göre değişmeli ücret ................................................................ 301

B. Belirlenmemesi ........................................................................................................... 302

C. Dava türlerine göre avukatlık ücreti ............................................................................ 304

D. UYAP sisteminde tanımlı dava türlerinin tabi olduğu harçlar ..................................... 307

E. Avukatlık sözleşmesinde uygulanacak hukuk .............................................................. 307

F. Dava neticesine katılamama ........................................................................................ 307

G. Ücretsiz ve AAÜT altında ücret kararlaştırılarak dava alınamaması ............................ 309

H. Vekalet ücreti karşılığı alınan kıymetli evrak, kefalet, cezai şart ................................. 310

İ. Avukatlık ücretine uygulanacak faiz, başlangıcı, faiz şartının geçersizliği ..................... 311

J. Avukatlık ücretinin güvenceleri .................................................................................... 312

1. Ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk. ................................................................ 312

2. Hapis hakkı. ............................................................................................................ 318

3. Rüçhan hakkı .......................................................................................................... 321

4. İlamlı icrada ilamda adı yazılı avukata İcra Dairesinin bildirimi .............................. 321

5. Yasal vekalet ücretinin iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup

edilemeyip, haczedilememesi ................................................................................ 322

6. Tahsil olunan ödemelerden vekalet ücretinin öncelikli olarak alınıp

alınamayacağı ........................................................................................................ 322

IX. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………………………………………………………………………………323

A. Özen yükümlülüğü ...................................................................................................... 324

B. Saygı yükümlülüğü ...................................................................................................... 330

C. Doğruluk ve güvene uygun davranma yükümlülüğü ................................................... 331

D. Şahsen ifa yükümlülüğü .............................................................................................. 333

E. Talimatlara uygun ifa ................................................................................................... 338

F. Sadakat borcu .............................................................................................................. 344

G. Sır saklama borcu ........................................................................................................ 345

H. Bilgi ve hesap verme, müvekkil adına tahsil olunan para veya başkaca değerleri müvekkile teslim etme borcu, ibraname ......................................................................... 350

İ. Dosya saklama .............................................................................................................. 353

X. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ....................................................................................... 354

A. Saygı yükümlülüğü ...................................................................................................... 354

B. Ücret Ödeme ............................................................................................................... 354

C. Bilgi ve belge sunma .................................................................................................... 354

D. Vekil ile sürekli iletişim ................................................................................................ 354

E. Yazılı muvafakat alma .................................................................................................. 354

F. Harç ve giderleri ödemek ............................................................................................ 355

G. Adres değişikliğini bildirme ......................................................................................... 356

XI. AVUKATLIK ÜCRETİNİN MUACCEL HALE GELMESİ ........................................................... 356

XII. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ............................................................ 358

A. Kendiliğinden sona erme............................................................................................. 358

1. Üstlenilen işin yerine getirilmesi ile ....................................................................... 358

2. Kararlaştırılan sürenin sona ermesi ile ................................................................... 358

3. Taraflardan birinin ölümü nedeniyle sona erme .................................................... 358

4. Tarafların ehliyetini kaybetmesi nedeniyle sona erme .......................................... 360

5. Müvekkilin iflası ..................................................................................................... 362

6. Tarafların tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle sona erme ................................. 362

7. Müvekkil tarafından alacağın temliki ..................................................................... 363

8. İkinci vekilin işin kovuşturmasına katılmasına muvafakat edilmemesi .................. 363

B. Taraflarca sona erdirme .............................................................................................. 363

1. Karşılıklı mutabakatla sonlandırma ........................................................................ 363

2. Fiilen sona erdirme ................................................................................................ 364

3. İstifa ....................................................................................................................... 364

4. Fesih ....................................................................................................................... 368

5. Azil .......................................................................................................................... 369

a. Azlin, şekli, neden bildirme mecburiyetinin bulunmayışı .................................. 369

b. Azlin haklılığının ispatı....................................................................................... 371

c. Haklı azil ............................................................................................................ 372

d. Haksız azil .......................................................................................................... 378

XII. AVUKATLIK ÜCRET DAVASI, ZAMANAŞIMI, YETKİ ........................................................... 380

XIII. AVUKATLIK ÜCRETİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM ...................................................... 383

XIV. YASAL VEKALET ÜCRETİ VE AAÜT .................................................................................. 387

1. Konusu ve sorumluluk ............................................................................................ 387

2. Sınırları ................................................................................................................... 392

3. Kapsamı .................................................................................................................. 393

4. Aidiyeti ................................................................................................................... 394

5. Tahakkuku .............................................................................................................. 398

6. Tahsili ..................................................................................................................... 399

7. Vergilenmesi .......................................................................................................... 399

8. Likit bir alacak mıdır? ............................................................................................. 401

9. Davanın ortak veya değişik sebeple reddinde davalıların avukatlık ücreti ............. 402

10. Birden çok avukat ile temsil ................................................................................. 403

11. Ücretin tümünü hak etme .................................................................................... 403

12. Kısmi, belirsiz alacak ve tespit davalarında vekalet ücreti .................................... 404

13. Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret .................................... 404

14. Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle

davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret ...................... 406

15. Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret ..................... 407

16. Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret .................................................. 407

17. Manevi tazminat davalarında ücret ..................................................................... 408

18. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret ..................................... 408

19. Nisbi ücret ............................................................................................................ 412

20. Maktu ücret ......................................................................................................... 413

21. Ceza davalarında ücret ......................................................................................... 414

22. Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi

mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret .................................................. 418

23. Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret .............................. 423

24. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret .............................................. 423

25. İş takibinde ücret ................................................................................................. 425

26. Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret ........................... 426

27. Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret ................................................................... 426

28. Uygulanacak tarife ............................................................................................... 426

29. Seri davalarda ücret ............................................................................................. 426

30. Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret .................................................. 429

31. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı, Sayıştay, Anayasa Mahkemesine

bireysel başvuruda ücret ..................................................................................... 429

ALTINCI KISIM

AVUKATIN SORUMLULUĞU

I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU ................................................................................................... 433

A. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN AMACI ............................................................................. 433

B. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER ......................................................... 434

C. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN İLKELERİ ........................................................................... 436

1. Koğuşturma mecburiyeti ilkesi ............................................................................... 436

2. Adil yargılanma hakkı ............................................................................................. 436

3. Disiplin muhakemesi re’sen yürütülen bir muhakemedir ...................................... 438

4. Avukatlık disiplin hukukunda da lehe hüküm uygulanır ......................................... 438

D. DİSİPLİN MUHAKEMESİNDE KIYAS .............................................................................. 439

E. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN TARAFLARI ....................................................................... 439

1. Şikayetçi ................................................................................................................. 439

a. Şikayet ............................................................................................................... 439

b. Şikayetten vazgeçme ........................................................................................ 440

2. İhbarda Bulunan ..................................................................................................... 440

3. İstekte Bulunan Cumhuriyet Savcısı ....................................................................... 441

4. Şikayet Edilen ......................................................................................................... 441

a. Şikayet edilen muhakkak avukat olmak zorundadır. ......................................... 441

b. Avukatlık ortaklıkları ......................................................................................... 442

c. Baro levhasına yazılmaları isteklerine bağlı olan kamu avukatları…………………………442

d. Baroya yazılmadan önceki eylem ve davranışlar .............................................. 443

e. Meslekten ayrıldıktan sonraki eylem ve davranışlar ......................................... 443

f. Stajyer avukatlar ................................................................................................ 443

F. MASRAF AVANSI .......................................................................................................... 443

G. DİSİPLİN MUHAKEMESİNDE YETKİ .............................................................................. 444

1.Yetki ........................................................................................................................ 444

2. Kamu avukatlarının sürekli görev yaptıkları yer barosunun yetkisi ........................ 444

H. DİSİPLİN MUHAKEMESİNİN EVRELERİ ......................................................................... 444

1. Disiplin Soruşturması ............................................................................................. 444

a. Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı................................................................... 444

b. Ön inceleme aşaması ........................................................................................ 445

b.a İlk inceleme aşaması .................................................................................. 445

b.b Reklam Yasağı Yönetmeliğine göre ara incelemesi .................................... 445

b.c Bağlı Çalışan Avukatlar Yönetmeliğe göre ara incelemesi .......................... 446

c. Disiplin soruşturma yapılması görevi ................................................................ 446

d. Disiplin soruşturmasının süresi ......................................................................... 447

e. Delillerin toplanması ......................................................................................... 447

f. Savunma hakkı ................................................................................................... 448

g. Disiplin soruşturmasının tamamlanması ........................................................... 449

a.a Disiplin Kovuşturması Açılması .................................................................. 449

b.b Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararı .............................. 449

c.c Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair karara itiraz ......................... 450

d.d Aynı eylemden dolayı yeniden inceleme .................................................. 452

2. Disiplin Kovuşturması ............................................................................................. 453

a. Başlangıcı .......................................................................................................... 453

b. İncelemeye hazırlık evresi ................................................................................. 453

c. Delillerin gösterilmesi ve incelenmeye karar verme aşaması............................ 454

d. İnceleme aşaması ............................................................................................. 454

a.a Duruşmasız inceleme ................................................................................. 454

b.b Duruşmalı inceleme ................................................................................... 454

c.c Gıyapta duruşma ........................................................................................ 455

d.d Duruşma tutanağı ...................................................................................... 455

e. Delillerin toplanması ......................................................................................... 455

b.b Tanık ve bilirkişi dinlenmesi ....................................................................... 456

c.c Tanık ve bilirkişinin çağrılması .................................................................... 456

d.d Tanık ve bilirkişi gideri ............................................................................... 456

e.e İstinabe talimatının yerine getirilmesi ....................................................... 457

f. Delillerin serbestçe takdiri ................................................................................. 457

g. Hukuka aykırı deliller ......................................................................................... 459

h. Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına tesiri ................................................. 459

i. Disiplin kovuşturmasının tamamlanması ........................................................... 462

j. Kararların tebliği ................................................................................................ 462

k. Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve istinkafı ....................................................... 462

İ. DİĞER YARGILAMA ALANLARI İLE İLİŞKİSİ ..................................................................... 463

1. Ceza ve hukuk yargılamasının disiplin yargılamasına tesiri .................................... 463

2. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ................................................................ 465

J. İŞTEN YASAKLANMA (Av.Kan.153) ............................................................................... 473

1. Giriş ........................................................................................................................ 473

2. İşten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller............................................................ 475

3. İşten yasaklanmanın hükümleri ............................................................................. 476

4. Bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesi (Av.Kan. 42) ....................................... 476

K. KOVUŞTURMA VE CEZA ZAMANAŞIMI ........................................................................ 478

L. DİSİPLİN CEZALARI (Av.Kan.135) .................................................................................. 480

1. Uyarma ................................................................................................................... 481

2. Kınama ................................................................................................................... 481

3. Para Cezası ............................................................................................................. 481

4. İşten çıkarma .......................................................................................................... 482

5. Meslekten çıkarma ................................................................................................. 482

M. CEZALARIN UYGULANMA ŞEKLİ ................................................................................. 483

N. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İTİRAZ ................................................................. 490

1. Giriş ........................................................................................................................ 490

2. Disiplin yargılamasında “Aleyhe bozma yasağı” ilkesi uygulanır. ........................... 492

3. Disiplin yargılamasında yargılamanın iadesi ve karar düzeltme gibi müesseseler

bulunmamaktadır ................................................................................................... 492

O. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İDARİ YARGI YOLU .............................................. 493

P. DİSİPLİN KARARLARININ İNFAZI VE SİCİLDEN SİLME.................................................... 498

R. PARA CEZASI VEYA GİDERLERİN TAHSİLİ ..................................................................... 500

II. CEZAİ SORUMLULUĞU ...................................................................................................... 501

A. Avukatların Soruşturma ve kovuşturma usulü ............................................................ 501

B. Avukatların cezai sorumluluğu .................................................................................... 507

III. HUKUKİ SORUMLULUĞU .................................................................................................. 525

YEDİNCİ KISIM

CEZA YARGILAMASINDA MÜDAFİLİK VE VEKİLLİK

I- MÜDAFİ ............................................................................................................................. 533

A. Giriş ............................................................................................................................. 533

1. Seçilmiş müdafilik................................................................................................... 533

2. Atanmış müdafilik .................................................................................................. 533

a. İstem üzerine atanmış müdafilik ....................................................................... 534

b. Zorunlu müdafilik .............................................................................................. 534

B. Zorunlu müdafiliğin amacı ........................................................................................... 535

C. CMK’da öngörülen zorunlu müdafilik halleri ............................................................... 536

D. Müdafi görevlendirmesinde usul ................................................................................ 537

E. Seçilmiş müdafi ile atanmış müdafi arasındaki farklar ................................................ 539

F. Atanmış müdafilikte ücret ve giderler ......................................................................... 540

1. Giriş ........................................................................................................................ 540

2. Müdafi/vekil atanan davalarda yasal vekalet ücretine hükmedilmesi,

hükmedilecek tarifenin tespiti ve ücretin atanan müdafi/vekile aidiyeti. ............. 542

3. Avukat yanında sigortalı çalışan avukatın CMK görevi gereği elde ettiği gelirin

serbest meslek kazancı sayılıp sayılmayacağı. ........................................................ 543

4. Görevlendirilen müdafi/vekilin bağlı çalıştığı avukatın vergi borcundan dolayı

ödenen ücretten kesintiye gidilememesi .............................................................. 544

G. CMK kapsamında müdafi atanmasını gerektirmeyen haller ....................................... 545

H. Atanmış müdafi ile etkili savunma .............................................................................. 546

1. Giriş ........................................................................................................................ 546

2. Atanan müdafi/vekil uzlaşma teklifine yanıt verebilir mi? Uzlaşma

müzakerelerinde kabul veya red beyanında bulunabilir mi? .................................. 550

3. Tutuklu ile cezaevinde her zaman ve her saatte görüşme imkanı.......................... 551

4. Atanan müdafi soruşturma evresinde her işleme katılmak, kovuşturma evresinde her duruşmada hazır bulunmak zorunda mıdır? ........................................................ 553

İ. Atanmış müdafiin görevinin sona erme halleri ............................................................ 559

1- Soruşturma Evresinde ............................................................................................ 559

2- Kovuşturma evresinde ........................................................................................... 570

J. Görevi Sona Erdirmeyen Haller .................................................................................... 566

K. CMK değişikliği ile devam eden zorunlu müdafiliğin kapsamında yapılan

daraltma-genişletme ile suç vasfının değişmesinin zorunlu müdafiliğe tesiri.

Yaş küçüklüğü nedeni ile zorunlu müdafi atanmasında yaşın büyümesi

nedeni ile zorunlu müdafiliğin hukuki durumu ........................................................... 567

L. Görevlendirilen müdafiin aleyhe kararı temyiz etme zorunluluğu .............................. 570

II- VEKİL .................................................................................................................... 572

A. Seçilmiş vekillik ........................................................................................................... 573

B. Atanmış vekillik ........................................................................................................... 573

1. İstem üzerine atanmış vekillik ............................................................................... 573

2. Zorunlu vekillik ...................................................................................................... 574

3. Asker Kişilerin Kıta, Karargah ve Kurumlarda Ya Da Görev Esnasında Veya

Görev Yerlerinde Ölümü Halinde Zorunlu Vekil Görevlendirilmesi ....................... 576

SEKİZİNCİ KISIM

BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

I. GİRİŞ................................................................................................................................... 579

II- BAROLARIN ORGANLARI ................................................................................................... 583

A. GENEL KURUL .............................................................................................................. 583

1. Baro genel kuruluna katılamayacak olanlar ........................................................... 583

2. Görevleri ................................................................................................................ 584

3. Toplantılar .............................................................................................................. 585

4. Toplantıya çağrı ve gündem ................................................................................... 587

5. Gündem dışı görüşme yasağı ................................................................................. 588

6. Yoklama Cetveli ...................................................................................................... 588

7. Görüşme ve karar yeter sayısı ................................................................................ 588

8. Genel Kurul Başkanlık Divanı .................................................................................. 588

9. Söz Alma Sırası ve Süresi ........................................................................................ 589

10. Önergelerin Görüşülmesi ..................................................................................... 589

11. Görüşme Sonucu Oylama ..................................................................................... 589

12. Toplantı Düzeni .................................................................................................... 589

13. Toplantıya Ara Verme ve Erteleme ...................................................................... 589

B. Yönetim Kurulu ........................................................................................................... 589

1. Kuruluşu ................................................................................................................. 589

2. Seçilme yeterliği, engelleri ve seçimin şekli ........................................................... 590

3. Seçim dönemi ......................................................................................................... 591

4. Seçim dönemi bitmeden ayrılma ........................................................................... 591

5. Toplantılar .............................................................................................................. 591

6. Yönetim kurulunun görevleri ................................................................................. 592

7. Baroların ve Baro Yönetim Kurullarının insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü

savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevleri .................. 594

8. Avukatlık kanunu ve diğer mevzuattan doğan görev ve yetkiler ............................ 601

9. Genel değerlendirme ............................................................................................. 603

C. BARO BAŞKANLIĞI ....................................................................................................... 604

1. Seçim ve seçim dönemi bitmeden ayrılma ............................................................. 604

2. Görevleri ................................................................................................................ 605

3. Avukatlık kanunundan doğan görev ve yetkiler ..................................................... 605

4. Diğer mevzuattan doğan görev ve yetkiler ............................................................ 606

5. Baro Başkanlar Kurulu ............................................................................................ 607

D. BARO BAŞKANLIK DİVANI ............................................................................................ 608

1. Kuruluşu ve seçimi ................................................................................................. 608

2. Görevleri ................................................................................................................ 608

3. Baro başkan yardımcısı .......................................................................................... 608

4. Baro genel sekreteri ............................................................................................... 608

5. Baro saymanı .......................................................................................................... 608

E. BARO DİSİPLİN KURULU ............................................................................................... 609

1. Kuruluşu ................................................................................................................ 609

2. Seçilme yeterliği ve engelleri.................................................................................. 609

3. Seçim şekli ve dönemi ............................................................................................ 610

4. Toplantılar .............................................................................................................. 610

5. Görevi ..................................................................................................................... 610

6. Avukatlık Kanunundan doğan diğer görevleri ........................................................ 610

7. Görevleri nedeni ile hukuki sorumlulukları ............................................................ 611

F. DENETLEME KURULU .................................................................................................. 612

1. Kuruluş ve görevi .................................................................................................... 612

2. Rapor Düzenlenmesi .............................................................................................. 613

3. Olağanüstü Toplantıya Çağrı .................................................................................. 613

III. BARO İDARİ İŞLEMLERİ ..................................................................................................... 613

A. İdari İşlemlerin Yürütülmesi ........................................................................................ 613

B. Sorumluluk .................................................................................................................. 614

C. Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler ................................................... 614

D. Başvurma .................................................................................................................... 615

E. Yetkili İmzalar .............................................................................................................. 616

F. Görevlendirme............................................................................................................. 616

G. Tutulacak Defterler ..................................................................................................... 616

IV. SEÇİM .............................................................................................................................. 616

A. Seçim İşlerinin Yürütülmesi ......................................................................................... 618

B. Adayların Tespiti .......................................................................................................... 618

C. Oy Pusulaları ............................................................................................................... 619

D. Oy Verme .................................................................................................................... 619

E. Oy Vermenin Bitimi ve Sayım ...................................................................................... 619

V. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ................................................................................................ 621

A. Birliğin kuruluş ve nitelikleri ........................................................................................ 621

B. Birliğin görevleri ......................................................................................................... 622

C. Yasaklar, mal edinme, protokoldaki yer, görevden uzaklaştırma ve göreve

son verme .................................................................................................................... 624

D. Görevlerin ücretli oluşu .............................................................................................. 624

E. Birliğin Organları .......................................................................................................... 624

1. TBB Genel Kurulu ................................................................................................... 624

2. TBB Yönetim Kurulu ............................................................................................... 626

3. TBB Başkanlığı ........................................................................................................ 627

4. TBB başkanlık divanı ............................................................................................... 629

5. TBB disiplin kurulu.................................................................................................. 630

6. TBB denetleme kurulu............................................................................................ 630

SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ .....................................................................631

UYAP SİSTEMİNDE TANIMLI DAVA TÜRLERİNİN TABİ OLDUĞU HARÇLAR .............................633

DİZİN ...................................................................................................................................633

YAZDIR
Yükleniyor...